Turistički vodiči Pula

Croatian(HR)English (United Kingdom)

Pravilnici

Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama

7. ISTARSKA ŽUPANIJA
■ Morovunska šuma (Motovun) – posebni rezervat šumske vegetacije
■ Šijana (Pula) – park šuma
■ Škaraba (Rovinj) – park šuma
■ Zlatni rt (Rovinj) – park šuma
■ Limski zaljev (Rovinj) – značajni krajobraz
■ Gornji Kamenjak (Medulin) – značajni krajobraz
■ Donji Kamenjak i Medulinski arhipelag – značajan krajobraz
■ Grad Pula – stara gradska jezgra, Arena
■ Mornaričko groblje i crkva
■ Nezakcij
■ Monkodonja – gradina
■ Grad Vodnjan
■ Svetvinčenat
■ Grad Rovinj – stara jezgra
■ Bale – stara jezgra
■ Grad Poreč – stara jezgra i Eufrazijeva bazilika
■ Grad Labin – stara jezgra
■ Barban
■ Grad Pazin – stara jezgra i Kaštel
■ Beram i crkva sv. Marije na škriljinah
■ Grad Novigrad – stara jezgra (patricijska palača Rigo, ladanjska palača/samostan u Dajli)
■ Župna crkva sv. Pelagija i sv. Maksima, Kripta, Muzej Lapidarium, Ciborij biskupa Mauricija)
■ Vrsar – stara jezgra
■ Hum
■ Roč
■ Motovun
■ Grožnjan
■ Gračišće
■ Sv. Petar u Šumi
■ Žminj
■ Općina Raša – Raša najmlađi gradić Istre, hodočašće sv. Lucije i najviši vrh Labina
■ Jama Baredine – spomenik prirode (geomorfološki), Gedići
■ Premantura
■ Stara gradska jezgra Buja
Više o tome:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_76_2499.html

http://www.mint.hr/default.aspx?id=356

Pravilnik o upisu turističkih vodiča

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika turističkih vodiča (u daljnjem tekstu: Upisnik).
II. OBLIK, SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA UPISNIKA

Članak 2.
(1) Upisnik se vodi u elektroničkom obliku, a može se voditi i u obliku uvezane knjige.
(2) Upis u upisnik obavlja se po službenoj dužnosti temeljem rješenja o odobrenju za pružanje usluge turističkog vodiča ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove turizma (u daljnjem tekstu: nadležni ured).
(3) U upisnik se upisuje podaci o turističkom vodiču iz rješenja iz stavka 2. ovoga članka: ime i prezime turističkog vodiča, adresa stanovanja, područje na kojem će pružati usluge turističkog vodiča i jezik/jezike na kojem će pružati usluge, adresa stanovanja, te klasa, urudžbeni broj i datum izdavanja rješenja, te datum upisa u upisnik.
(4) Upisnik vode i u njega unose podatke službenici koje ovlasti čelnik nadležnog ureda (u daljnjem tekstu: ovlaštene osobe).
(5) Upisnici su javne knjige.
Članak 3.
(1) Kada se upisnik vodi u elektroničkom obliku, na odgovarajući medij pohranjuje se sigurnosna kopija upisnika koja služi kao pričuvna kopija u slučaju oštećenja podataka iz upisa obrađenih u računalu.
(2) Pričuvna kopija upisnika čuva se na odvojenom mjestu osiguranom od neovlaštenog pristupa i štetnih utjecaja (topline, vode i sl.).
(3) Pričuvna kopija iz stavka 2. ovoga članka stvara se najmanje jednom tjedno za nove upise u upisnik i čuva se trajno.
Članak 4.
(1) Ako se upisnik vodi u obliku uvezane knjige, listovi moraju biti numerirani.
(2) Na naslovnoj stranici upisnika iz stavka 1. ovoga članka ispod naslova upisuje se broj knjige.
(3) Odgovorna osoba nadležnog ureda prije prvog upisa ovjerava upisnik iz stavka 1. ovoga članka svojim potpisom i pečatom nadležnog ureda. Ovjera se obavlja na načina da se na unutarnjoj stranici korica upisnika upiše tekst koji glasi: »Ovaj Upisnik sadrži ukupno ______ stranica«.
Članak 5.
(1) Na svakoj stranici upisnika, u gornjem desnom uglu u odjeljak »upisni broj« upisuje se brojčana oznaka pod kojom se obavlja upis.
Članak 6.
(1) Podaci upisani u upisnik ne smiju se brisati niti ispravljati.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ukoliko se upisnik vodi u elektroničkom obliku manje pogreške ispravljaju se uz naznaku datuma i imena ovlaštene osobe, a ako se radi o većim pogreškama cijeli upis se poništava upisivanjem na stranici upisa naznake »upis se poništava«, uz datum ispravka i imenom ovlaštene osobe, a ponovni se upis vrši na prvoj slobodnoj stranici upisnika.
(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ukoliko se upisnik vodi u obliku uvezane knjige manje pogreške ispravljaju se uz naznaku datuma i potpisa ovlaštene osobe te precrtavanjem pogreške vodoravnom crvenom crtom, a ako se radi o većim pogreškama cijeli upis se poništava upisivanjem na stranici upisa naznake »upis se poništava«, uz datum ispravka i potpis ovlaštene osobe, te precrtavanjem stranice kosom crvenom crtom, a ponovni se upis vrši na prvoj slobodnoj stranici upisnika.
Članak 7.
(1) Podaci o izmjenama koje su nastale nakon prvog upisa, a koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda, upisuju se u upisnik u odjeljak »naknadni upisi«, s naznakom da ranije upisani podaci prestaju važiti.
(2) Kada se upisnik vodi u obliku uvezane knjige a odjeljak naknadnih upisa je popunjen, upis se nastavlja na prvoj slobodnoj stranici upisnika na način da se prepišu svi važeći podaci iz odgovarajućih odjeljaka ranijeg upisa. Na obje stranice upisa upiše se sveza prijenosa upisom broja knjige i odgovarajuće stranice. Stranica s koje su podaci prepisani na novu stranicu upisnika precrtava se kosom crvenom crtom.
(3) Prestanak važenja rješenja upisanog u upisnik upisuje se u odjeljak naknadnih upisa, s naznakom datuma upisa i imena ovlaštene osobe ukoliko se upisnik vodi u elektroničkom obliku, a ukoliko se vodi u obliku uvezane knjige s naznakom datuma i potpisom ovlaštene osobe te precrtavanjem stranice s dvije kose crvene crte.
III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. listopada 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/25
Urbroj: 529-04-08-01
Zagreb, 24. travnja 2008.
Ministar
Damir Bajs, v. r.

Više o tome na stranicama MINT:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_50_1688.html

Ili na stranicama
DRŽAVNOG INSPEKTORATA:

http://www.inspektorat.hr/Upload/Documents/VodicUgostiteljstvoTurizam/VodicLegaliziranjeTurizam.pdf