Turistički vodiči Pula

Croatian(HR)English (United Kingdom)

Zakoni

HRVATSKI SABOR

2066

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

Proglašavam Zakon o pružanju usluga u turizmu kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. lipnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/54
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 21. lipnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje način i uvjeti za pružanje usluga u turizmu.

Članak 2.

Usluge u turizmu u smislu ovoga Zakona su: pružanje usluga turističke agencije, turističkog vodiča, turističkog pratitelja, turističkog animatora, turističkog zastupnika, turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude i ostale usluge koje se pružaju turistima u svezi s njihovim putovanjem i boravkom.

Članak 3.

(1) Usluge u turizmu mogu pružati: trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici koji ispunjavaju uvjete za pružanje turističkih usluga propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, ako ovim Zakonom i posebnim propisima nije drugačije određeno.
(2) Pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona turističke usluge mogu pružati i javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima prirode za potrebe područja kojim upravljaju.
(3) Pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona određene turističke usluge u zdravstvenom turizmu mogu pružati specijalne bolnice i lječilišta.
(4) Pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona određene turističke usluge mogu pružati ustanove u kulturi.
(5) Pod uvjetima propisanim ovim Zakonom određene turističke usluge mogu pružati udruge, škole i druge odgojno-obrazovne ustanove.
(6) Pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, određene turističke usluge mogu pružati fizičke osobe koje za pružanje tih usluga nisu registrirane kao obrtnici ili trgovci pojedinci.

Članak 4.

(1) Pravne i fizičke osobe iz članka 3. stavka 1. do 4. ovoga Zakona pri pružanju usluga u turizmu dužne su:
1. objaviti uvjete, sadržaj i cijenu svake pojedine usluge i pridržavati se tih uvjeta, sadržaja i cijena,
2. za svaku izvršenu uslugu, korisniku izdati račun, kartu ili potvrdu s brojem kojom se potvrđuje primitak uplate i čuvati kopije tih dokumenata najmanje tri godine od dana njihovog izdavanja,
3. postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka),
4. dužne su voditi knjigu žalbe na propisan način, u roku od pet dana izjavljeni prigovor dostaviti nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata te u roku od 15 dana od dana izjavljenog prigovora odgovoriti na prigovor.
(2) Ministar nadležan za turizam (u daljnjem tekstu: ministar) pravilnikom će propisati oblik, sadržaj i način vođenja knjige žalbe.

Članak 5.

(1) Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:
Turistička agencija je trgovačko društvo, trgovac pojedinac, obrtnik ili njihova organizacijska jedinica koji pružaju usluge organiziranja putovanja ili posredovanja usluga vezanih uz putovanje i boravak turista.
Putnik je osoba koja pribavlja turističku uslugu, osoba za čiji račun i/ili u čije ime se pribavlja turistička usluga ili bilo koja osoba na koju se prenese pravo korištenja turističke usluge.
Paket aranžman (paušalno putovanje) jest unaprijed utvrđena kombinacija od najmanje dvije pojedinačne usluge koje se sastoje od prijevoza, smještaja ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga što čine cjelinu, a pružaju u vremenu dužem od 24 sata ili uključuju barem jedno noćenje, te se prodaju po ukupnoj unaprijed utvrđenoj (paušalnoj) cijeni.
Izlet jest unaprijed utvrđena kombinacija od najmanje dvije pojedinačne usluge koje se sastoje od prijevoza ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga, a traju manje od 24 sata i ne uključuje noćenje.
Turistička cjelina (lokalitet) je područje, prostor ili objekt na kojem se nalaze ili koji sadržava prirodne, kulturne, povijesne, tradicijske i druge vrednote na kojem uslugu turističkog vođenja može pružati samo ovlašteni turistički vodič.

Članak 6.

(1) Sindikati, udruge umirovljenika, udruge planinara i slične udruge (u daljnjem tekstu: udruge) mogu radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka propisanih statutom udruge organizirati putovanje (paket-aranžman i izlet) isključivo za svoje članove, s tim da paket-aranžman može trajati do dva dana uključujući najviše jedno noćenje.
(2) Udruge mogu organizirati putovanje iz stavka 1. ovoga članka samo povremeno i bez svrhe stjecanja dobiti.
(3) Promidžba i predstavljanje putovanja iz stavka 1. ovoga članka ne može se obavljati sredstvima javnog priopćavanja.
(4) Škola odnosno druga odgojno-obrazovna ustanova može za svoje učenike, odnosno polaznike organizirati izlet radi ostvarivanja nastavnih i odgojno-obrazovnih sadržaja i postizanja svojih ciljeva i zadaća koji se organiziraju kao djelatnost škole, odnosno odgojno-obrazovne ustanove.
(5) Udruge su dužne organizaciju putovanja iz stavka 1. ovoga članka, a škole i druge odgojno-obrazovne ustanove organizaciju izleta iz stavka 4. ovoga članka, prijaviti nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata prema svome sjedištu, najkasnije tri dana prije početka putovanja.
(6) Udruge su obvezne za organizaciju putovanja iz stavka 1. ovoga članka, odnosno škole za organizaciju izleta koristiti samo prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani.
(7) Na putovanja koja bez svrhe stjecanja dobiti organiziraju izviđačke (skautske) udruge za svoje članove u svojim objektima ili opremi za kampiranje i amaterski športski klubovi radi odlaska na pripreme i natjecanja, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona.
(8) Pravne osobe iz stavka 1. i 4. ovoga članka dužne su pri pružanju usluga postupati sukladno članku 4. stavku 1. točki 1. do 3. ovoga Zakona.

II. USLUGE TURISTIČKE AGENCIJE
(TURISTIČKA AGENCIJA)

1. Usluge turističke agencije

Članak 7.

(1) Turistička agencija može pružati sljedeće usluge:
– organiziranje paket-aranžmana, sklapanje i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organiziranje izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu,
– organiziranje kongresa,
– posredovanje u sklapanju ugovora o organiziranom putovanju (paket-aranžman i izlet),
– posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija smještaja i drugih ugostiteljskih usluga),
– posredovanje usluga prijevoza (prodaja putnih karata i rezervacija mjesta za sva prijevozna sredstva),
– organiziranje prihvata i transfera putnika,
– posredovanje u pružanju usluga u posebnim oblicima turistič­ke i ugostiteljske ponude,
– organiziranje i posredovanje u pružanju usluga turističkih vodiča, turističkih pratitelja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara (skipera),
– zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija,
– davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala,
– posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage,
– pomoć u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, isprava za lov, ribolov, ronjenje, plovidbu nautičara te drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turističke ponude,
– rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr., te prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl.),
– organizacija i pružanje usluga u svezi s poslovanjem karticama i putničkim čekovima, te pružanje mjenjačkih usluga sukladno posebnim propisima,
– iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila, letjelica i plovnih objekata,
– agencijsko-pomorske usluge za prihvat i opremu plovnih objekata u nautičkom turizmu.
(2) Usluge iz stavka 1. podstavka 1. do 9. ovoga članka može pružati samo turistička agencija, ako ovim Zakonom ili drugim propisima nije drugačije propisano.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, pravna i fizička osoba iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona može na plovnom objektu koji je kategoriziran kao plovni objekt nautičkog turizma organizirati putovanja (paket-aranžman i izlet), sklapati ugovore o istom te ih provoditi na tom plovnom objektu, bez osnivanja turističke agencije, ako je registrirana za pružanje usluga organiziranja putovanja (paket-aranžman i izlet).
(4) Ako putovanje iz stavka 3. ovoga članka uključuje obilazak turističkih cjelina (lokaliteta), za njihovo razgledavanje mora se koristiti ovlaštenog turističkog vodiča.
(5) Prodaja i rezerviranje (bukiranje) usluge iz stavka 3. ovoga članka može se obavljati na plovnom objektu, neposredno uz mjesto priveza plovnog objekta, na za to predviđenom mjestu u objektu smještaja gostiju, ili na prostoru koji može odlukom odrediti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ili lučka uprava, ili uz suglasnost korisnika prostora sukladno posebnom propisu, ili putem turističkih agencija.
(6) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Hrvatski ferijalni i hostelski savez može, u svrhu promicanja omladinskog (mladežnog) turizma i turističke kulture mladih, u svojim poslovnim prostorima, za svoje članove i članove međunarodnih udruga omladinskog (mladežnog) turizma kojih je savez član, pružati usluge putničke agencije iz stavka 1. podstavka 1., 4., 5., 7., 10., 11. i 13. ovoga članka.
(7) Turistička agencija smije organizirati ili posredovati u pružanju usluge smještaja samo za smještajne kapacitete pružatelja ugostiteljskih usluga koji je za pružanje tih usluga ishodio rješenje nadležnog tijela.

Članak 8.

(1) Naznaka »turistička agencija« obvezno se koristi u tvrtki turističke agencije kao pobliža naznaka djelatnosti.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, umjesto naznake« turistička agencija« kao pobliža oznaka djelatnosti može se koristiti i naznaka »putnička agencija«.
(3) U tvrtki, turistička agencija može, uz naznaku kojom se obilježava ime turističke agencije, koristiti i izraze uobičajene u turističkom poslovanju, kao što su: »tours«, »travel« i sl.

Članak 9.

(1) Turistička agencija za pružanje usluga mora imati poslovnicu, odnosno poslovni prostor koji ispunjava uvjete glede uređenja i opremljenosti kao i osoblje prema vrsti usluga koje pruža.
(2) Ministar pravilnikom propisuje uvjete glede uređenja i opremljenosti poslovnice odnosno poslovnog prostora i osoblja koje prema vrsti usluga koje pružaju moraju ispunjavati turističke agencije.

2. Uvjeti za pružanje usluga turističke agencije

Članak 10.

(1) Pravna ili fizička osoba ne može pružati usluge turističke agencije prije nego što ishodi rješenje ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog za poslove turizma (u daljnjem tekstu: nadležni ured) prema sjedištu, odnosno mjestu poslovnice, odnosno poslovnog prostora turističke agencije kojim se utvrđuje da ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.
(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka mora se ishoditi za svaku poslovnicu odnosno poslovni prostor turističke agencije.
(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. i 2. ovoga članka nadležni ured utvrđuje rješenjem u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.
(4) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka upisuje se u Upisnik turističkih agencija koji vodi nadležni ured.
(5) Ministar pravilnikom propisuje oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika iz stavka 4. ovoga članka.
(6) Troškove postupka iz stavka 3. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva.
(7) Odredbe ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuju i u slučaju promjene usluga koje pruža turistička agencija.
(8) Turistička agencija može pružati usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda.
(9) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 11.

Zahtjev za izdavanje rješenja iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona sadrži:
1. tvrtku i sjedište turističke agencije,
2. rješenje o upisu u trgovački ili obrtni registar,
3. popis usluga koje će pružati,
4. dokaz o pravu korištenja poslovnice, odnosno poslovnog prostora,
5. podatke i dokaze glede uređenja i opremljenosti poslovnice, odnosno poslovnog prostora,
6. podatke o voditelju poslovnice i dokaze o ispunjavanju uvjeta za voditelja poslovnice, odnosno o osobi koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice, sukladno odredbama ovog Zakona, ako turistička agencija pruža usluge neposredno korisniku usluge,
7. dokaze o ispunjavanju uvjeta, sukladno posebnom propisu, bez kojih, prema tom propisu, Ministarstvo ili nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti.

Članak 12.

(1) Rješenje iz članka 10. ovoga Zakona sadrži:
1. tvrtku i sjedište turističke agencije,
2. usluge turističke agencije i identifikacijski kôd turističke agencije,
3. mjesto, ulicu i kućni broj poslovnice, odnosno poslovnog prostora turističke agencije, ako se usluge pružaju neposredno korisniku usluge,
4. ime i prezime, datum i mjesto rođenja te adresu voditelja poslovnice, odnosno osobe koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice, ako se usluge pružaju neposredno korisniku usluge.
(2) Svaku promjenu podataka iz stavka 1. ovoga članka turistička agencija dužna je prijaviti nadležnom uredu u roku od osam dana od dana nastale promjene.
(3) O promjeni podataka iz stavka 1. ovoga članka nadležni ured donosi rješenje koje se upisuje u Upisnik iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona.
(4) Ministar pravilnikom propisuje oblik i sadržaj identifikacijskog kôda turističke agencije.

Članak 13.

Pored obveza propisanih člankom 4. ovoga Zakona, turistička agencija dužna je:
1. na ulazu u poslovnicu, odnosno poslovni prostor vidno izložiti natpisnu ploču na kojoj je istaknuta tvrtka i sjedište turističke agencije,
2. na ulazu u poslovnicu, odnosno poslovni prostor vidno istaknuti radno vrijeme i pridržavati se istaknutog radnog vremena,
3. ako zastupa druge turističke agencije, izjasniti se o svojstvu u kojem nastupa i koja ovlaštenja ima,
4. u svim reklamnim i promidžbenim materijalima kao i u svim poslovnim dokumentima vidljivo naznačiti tvrtku i sjedište te identifikacijski kôd turističke agencije,
5. čuvati, kao poslovnu tajnu, sve što je saznala o putniku i bez njegovog odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima, nikome ne smije priopćiti: njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu, kao ni imena njegovih suputnika,
6. putniku pružiti usluge utvrđene u ugovoru,
7. upoznati putnika sa sadržajem važećeg ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman,
8. ponuditi putniku osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te ga upoznati sa sadržajem.

Članak 14.

(1) Turistička agencija koja organizira putovanja (paket-aranžman i izlet) ili pruža uslugu prijevoza putnika dužna je koristiti prijevozna sredstva u kojima su putnici osigurani od posljedica nesretnog slučaja i prtljaga od gubitka i oštećenja, kao i ugostiteljske objekte u kojima su korisnici usluga osigurani od posljedica nesretnog slučaja.
(2) Smatra se da turistička agencija ispunjava obvezu iz stavka 1. ovoga članka ukoliko ima sklopljen ugovor s osiguravateljem o osiguranju od odgovornosti koji obuhvaća rizike navedene u stavku 1. ovoga članka.

Članak 15.

Turistička agencija je dužna prijevoz putnika obavljati vlastitim prijevoznim sredstvima ili prijevoznim sredstvima drugih prijevoznika sukladno posebnim propisima koji uređuju prijevoz putnika.

Članak 16.

(1) Ako turistička agencija organizira putovanja (paket aranžman i izlet) obvezna je tijekom cijelog putovanja koristiti najmanje jednog turističkog pratitelja, koji ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom, za svaku grupu od 15 do 75 putnika.
(2) Za razgledavanje turističkih cjelina (lokaliteta) turistička agencija obvezna je koristiti turističkog vodiča koji je ovlašten za pružanje usluga turističkog vodiča za tu turističku cjelinu (lokalitet), odnosno osobu iz članka 26. stavka 8. ovoga Zakona.

Članak 17.

Turistička agencija obvezna je za svako putovanje koje organizira (paket-aranžman i izlet) izdati program, prospekt ili katalog (promidžbeni materijal - tiskani ili elektronički) koji treba staviti na raspolaganje putniku prije sklapanja ugovora o organiziranju putovanja, a koji ovisno o uslugama mora sadržavati obavijesti o:
– cijeni putovanja,
– odredištu (destinaciji),
– sredstvu, karakteristikama i kategoriji prijevoza,
– vrsti smještajnog objekta, njegovoj lokaciji i kategoriji te turističkoj klasifikaciji prema pravu države u kojoj se objekt nalazi,
– broju dnevnih obroka,
– planu putovanja,
– iznosu ili postotku predujma te o broju i iznosu obroka otplate ostatka cijene,
– graničnim, viznim i zdravstvenim formalnostima glede putovanja i boravka u odredištu, najmanjem broju putnika koji je potreban za organiziranje putovanja te o roku u kojem će putnik biti obaviješten o otkazivanju putovanja ako za putovanje nije prijavljen dovoljan broj putnika.

3. Jamčevina za paket-aranžman

Članak 18.

(1) Turistička agencija koja organizira putovanje dužna je za svaki paket-aranžman osigurati jamčevinu kod banke ili osiguravajućeg društva radi naknade putniku:
– plaćene cijene putovanja, ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja turističke agencije izostanu usluge putovanja i
– troškova, koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja putničke agencije za povratak putnika u mjesto polaska.
(2) Jamčevina može biti u obliku police osiguranja, gotovinskog pologa ili bankovnog jamstva (garancije).
(3) Turistička agencija dužna je putniku prilikom uplate iznosa za turistički paket-aranžman izdati potvrdu o osiguranju jamčevine koja mu omogućava neposredno ostvarivanje prava na naknadu iz stavka 1. ovoga članka prema banci ili osiguravajućem društvu.

4. Osiguranje od odgovornosti

Članak 19.

Turistička agencija koja organizira putovanje (paket-aranžman) dužna je s osiguravateljem sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman.

5. Poslovnica

Članak 20.

(1) Turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku mora imati poslovnicu.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku putem interneta (internetska prodaja) ne mora imati poslovnicu ali mora imati poslovni prostor.
(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, turistička agencija može neposredno pružati usluge putniku i izvan poslovnice i to: na za to predviđenom mjestu u objektu smještaja gostiju, na prostoru koji može odlukom, sukladno članku 7. stavku 5. ovoga Zakona, odrediti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno lučka uprava ili na drugom prostoru uz suglasnost korisnika prostora sukladno posebnom propisu.
(4) Poslovnica mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1. da prema vrsti usluga koje pruža ispunjava uvjete propisane pravilnikom iz članka 9. ovoga Zakona,
2. da je zasebna poslovna cjelina u odnosu na druge poslovne prostore u istom objektu.
(5) Iznimno od odredbe stavka 4. točke 2. ovoga članka, poslovnica ne mora biti zasebna poslovna cjelina ako se taj prostor nalazi u objektima namijenjenim trgovačkim i bankarskim aktivnostima, u hotelima, u sajamskim prostorijama, na kolodvorima ili terminalima za javne usluge kopnenog, pomorskog ili zračnog prijevoza i sl.

6. Voditelj poslovnice

Članak 21.

(1) Turistička agencija koja neposredno pruža usluge mora u svakoj poslovnici imati najmanje jednog zaposlenog voditelja poslovnice, a ukoliko nema poslovnicu najmanje jednu zaposlenu osobu koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice, u punom radnom vremenu.
(2) U slučaju opravdane spriječenosti (bolovanje, rodiljni dopust, prestanak radnog odnosa i sl.) voditelja poslovnice, odnosno osobe zaposlene u turističkoj agenciji sukladno stavku 1. ovoga članka, turistička agencija može privremeno, ali ne duže od 6 mjeseca u tri godine, za vršitelje tih poslova odrediti osobu koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice iz članka 22. stavka 3. točke 1. do 3. i točke 5. ovoga Zakona.
(3) Voditelj poslovnice odgovoran je za rad u poslovnici sukladno ovom Zakonu.
(4) Osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka odgovorne su za rad u turističkoj agenciji kao i voditelj poslovnice.

Članak 22.

(1) U smislu ovoga Zakona voditeljem poslovnice smatra se državljanin Republike Hrvatske koji ispunjava uvjete za voditelja poslovnice propisane ovim Zakonom.
(2) Voditeljem poslovnice u smislu ovoga Zakona smatraju se i državljani država članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora koji ispunjavaju uvjete za voditelja poslovnice propisane ovim Zakonom.
(3) Voditelj poslovnice treba ispunjavati sljedeće uvjete:
1. da je poslovno sposoban,
2. da ima najmanje srednju stručnu spremu,
3. da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik i poznaje još jedan te poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za obavljanje poslova rukovoditelja poslovnice,
4. da ima položen stručni ispit za voditelja poslovnice i dvije godine radnog staža na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu,
5. da mu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice, dok ta mjera traje.
(4) Dokaze o ispunjavaju uvjeta iz stavka 3. točke 1. i 5. ovoga članka pribavlja nadležni ured po službenoj dužnosti.
(5) Strani državljani koji u Republici Hrvatskoj imaju registrirano vlastito trgovačko društvo ili obrt za pružanje usluga turističke agencije ili imaju odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj mogu obavljati poslove voditelja poslovnice uz suglasnost Ministarstva ukoliko ispunjavaju uvjete iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 23.

(1) Stručni ispit za voditelja poslovnice polaže se pred ispitnom komisijom koju rješenjem imenuje ministar pri odgovarajućem visokom učilištu.
(2) Stručni ispit za voditelja poslovnice polaže se prema utvrđenom ispitnom programu.
(3) Ministar pravilnikom propisuje ispitni program za stručni ispit za voditelja poslovnice.
(4) Ispitni program iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.
(5) O položenom stručnom ispitu izdaje se uvjerenje.

7. Prestanak pružanja usluge turističke agencije

Članak 24.

(1) Turistička agencija prestaje pružati usluge:
1. odjavom poslovanja danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom uredu, ako je u odjavi naveden datum unatrag,
2. ako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da za pružanje usluga turističke agencije nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima, a utvrđeni nedostaci nisu otklonjeni u zadanom roku, s danom isteka toga roka,
3. ako nadležno tijelo naknadno utvrdi da je izdano rješenje utemeljeno na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokumentima,
4. radi utvrđene neaktivnosti turističke agencije koja je neprekidno trajala duže od jedne godine,
5. radi izricanja mjere zabrane pružanja usluga turističke agencije sukladno ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona,
6. ako turistička agencija u roku od godine dana od dana pravomoćnosti rješenja ne započne pružati usluge.
(2) O prestanku pružanja usluga iz stavka 1. ovoga članka nadležni ured donosi rješenje i upisuje u Upisnik iz članka 10. stavka 4. ovoga Zakona, te ga dostavlja nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata i nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave.
(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 25.

Na pružanje usluga iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona, ako se ne pružaju putem turističke agencije, i usluga iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona na odgovarajući način, osim u dijelu koji se tiče uvjeta i označavanja poslovnog prostora, voditelja poslovnice turističke agencije, zastupanja drugih turističkih agencija i identifikacijskog kôda turističke agencije, primjenjuju se odredbe članka 4. i članka 13. do 19. ovoga Zakona.

III. USLUGE TURISTIČKOG VODIČA, TURISTIČKOG PRATITELJA, TURISTIČKOG ANIMATORA I TURISTIČKOG ZASTUPNIKA

1. Turistički vodič

Članak 26.

(1) Turistički vodič je fizička osoba iz članka 3. stavka 6. ovoga Zakona koja pruža turistima usluge pokazivanja i stručnog objašnjavanja prirodnih ljepota i rijetkosti, kulturno-povijesnih spomenika, umjetničkih djela, etnografskih i drugih znamenitosti, povijesnih događaja, ličnosti, legendi o tim događajima i ličnostima, gospodarskih i političkih tijekova i zbivanja.
(2) Turistički vodič može osobno pružati usluge turističkog vodiča i kao obrtnik ili trgovačko društvo.
(3) U smislu ovoga Zakona turističkim vodičem smatra se državljanin Republike Hrvatske koji ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom.
(4) Turističkim vodičem, u smislu ovoga Zakona, smatraju se i državljani država članica Europske unije i Europskoga ekonomskog prostora koji ispunjavaju uvjete za turističkog vodiča propisane ovim Zakonom.
(5) Turistički vodič može pružati uslugu na području turističkih cjelina (lokaliteta) i na ostalom području Republike Hrvatske koje nije određeno kao turistička cjelina (lokalitet) ako je položio opći dio stručnog ispita za turističkog vodiča te posebni dio toga stručnog ispita koji se odnosi na turističke cjeline (lokalitete).
(6) Turistički vodič može polagati i samo opći dio stručnog ispita za turističkog vodiča na temelju kojeg može pružati usluge turističkog vodiča na području Republike Hrvatske koje nije određeno kao turistička cjelina (lokalitet).
(7) Ministar pravilnikom propisuje popis turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i zaštićena područja prirode.
(8) Ne smatra se turističkim vodičem osoba koji obavlja poslove stručnog vođenja u muzeju, galeriji, zaštićenom području prirode, na arheološkom lokalitetu i sl., gorski vodič, planinski vodič, speleološki vodič, voditelj u ronilačkom turizmu te vodič u lovu i ribolovu.
(9) Ne smatra se turističkim vodičem u smislu odredaba ovoga Zakona, strani državljanin koji prati organizirana grupna putovanja stranog organizatora koja su započela u stranoj državi i završavaju povratkom u stranoj državi ukoliko ne pruža usluge turističkog vodiča na području turističkih cjelina (lokaliteta).

Članak 27.

(1) Za pružanje usluga turističkog vodiča turistički vodič mora imati rješenje o odobrenju koje izdaje nadležni ured prema području za koje je položen stručni ispit.
(2) Rješenje o odobrenju iz stavka 1. ovoga članka izdat će se na zahtjev turističkog vodiča ako ispunjava sljedeće uvjete:
1. da ima poslovnu sposobnost,
2. da ima najmanje srednju stručnu spremu,
3. da ima položen stručni ispit za turističkog vodiča,
4. da zna jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča i poznaje hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča,
5. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova turističkog vodiča, dok ta mjera traje.
(3) Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. točke 1. i 5. ovoga članka pribavlja nadležni ured po službenoj dužnosti.
(4) Nadležni ured dužan je riješiti o zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.
(5) Rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča upisuje se u Upisnik turističkih vodiča koji vodi nadležni ured.
(6) Ministar pravilnikom propisuje oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika iz stavka 5. ovoga članka.
(7) Rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča nadležni ured dostavlja nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata i nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave.
(8) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 28.

Rješenje o odobrenju iz članka 27. ovoga Zakona sadrži:
1. ime i prezime, datum i mjesto rođenja te adresu turističkog vodiča,
2. područje na kojem će pružati usluge,
3. stručnu spremu i datum kada je položio stručni ispit za turističkog vodiča,
4. jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča,
5. razdoblje u kojem pruža usluge, ako ih pruža sezonski.

Članak 29.

(1) Stručni ispit za turističkog vodiča polaže se pred ispitnom komisijom koju rješenjem imenuje ministar pri odgovarajućem visokom učilištu.
(2) Stručni ispit za turističkog vodiča polaže se prema utvrđenom ispitnom programu koji se sastoji od općeg i posebnog dijela.
(3) Ministar pravilnikom propisuje ispitni program za stručni ispit za turističke vodiče, sastav ispitne komisije, kao i način polaganja ispita.
(4) Ispitni program iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.
(5) O položenom stručnom ispitu izdaje se uvjerenje.

Članak 30.

(1) U slučaju značajnijih izmjena propisa i drugih uvjeta koji zahtijevaju bitno drugačiji sadržaj ili način pružanja usluga turističkog vodiča ili u slučaju utvrđene potrebe obnavljanja njihovog znanja može se obaviti provjeravanje stručnog znanja turističkih vodiča.
(2) Potrebu za provjeravanjem stručnog znanja turističkih vodiča iz stavka 1. ovoga članka te način provjeravanja, kao i druga pitanja u svezi s provjeravanjem stručnog znanja turističkog vodiča odlukom utvrđuje ministar.

Članak 31.

(1) Turistički vodič mora pružati usluge turističkog vodiča u skladu s izdanim odobrenjem.
(2) Turistički vodič dužan je za pruženu uslugu izdati račun korisniku usluge ukoliko pružanje usluge ne organizira turistička agencija ili račun ne izda udruga turističkih vodiča koje je član.

Članak 32.

(1) Turistički vodič, prilikom pružanja usluga turističkog vodiča, mora nositi na vidljivom mjestu iskaznicu turističkog vodiča kojom se utvrđuje njegovo svojstvo.
(2) Ministar pravilnikom propisuje oblik i obrazac iskaznice turističkog vodiča te način njezinog izdavanja i uporabe.

Članak 33.

(1) Rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča prestaje važiti:
1. odjavom turističkog vodiča danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom uredu, ako je u odjavi naveden datum unatrag,
2. ako nadležno tijelo naknadno utvrdi da je izdano odobrenje utemeljeno na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokumentima.
(2) O prestanku važenja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka nadležni ured donosi rješenje i upisuje u Upisnik iz članka 27. stavka 5. ovoga Zakona te ga dostavlja nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata i nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave.
(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 34.

(1) Istaknutim znanstvenicima i stručnjacima može se priznati svojstvo počasnog turističkog vodiča iz područja uže specijalnosti, uz ispunjavanje uvjeta propisanih člankom 27. stavkom 2. točkom 1., 4. i 5. ovoga Zakona.
(2) Počasni turistički vodič može obavljati poslove vodiča samo povremeno.
(3) Priznavanje svojstva počasnog turističkog vodiča rješenjem utvrđuje ministar.

Članak 35.

Turistička agencija i drugi korisnici usluga turističkog vodiča obvezni su za pružanje usluga turističkog vodiča koristiti osobu koja ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom za turističkog vodiča.

Članak 36.

Udruge turističkih vodiča mogu u ime i za račun svojih članova posredovati u pružanju usluga turističkog vodiča uz obvezu izdavanja računa korisniku usluge.

2. Turistički pratitelj

Članak 37.

(1) Turistički pratitelj je fizička osoba iz članka 3. stavka 6. ovoga Zakona koja obavlja operativno-tehničke poslove u vođenju i praćenju turista te koja tijekom putovanja može, osim u turističkim cjelinama (lokalitetima), davati putnicima osnovne informacije o područjima obuhvaćenim putovanjem.
(2) U smislu ovoga Zakona turističkim pratiteljem smatra se državljanin Republike Hrvatske koji ispunjava uvjete za turističkog pratitelja propisane ovim Zakonom.
(3) Turističkim pratiteljem, u smislu ovoga Zakona, smatraju se i državljani država članica Europske unije i Europskog ekonomskog prostora koji ispunjavaju uvjete za turističkog pratitelja propisane ovim Zakonom.
(4) Ne smatra se turističkim pratiteljem, u smislu odredaba ovoga Zakona, strani državljanin koji prati organizirana grupna putovanja stranog organizatora koja su započela u stranoj državi i završavaju povratkom u stranoj državi.

Članak 38.

(1) Za pružanje usluga turističkog pratitelja turistički pratitelj mora imati položen ispit za turističkog pratitelja.
(2) Ispitu za turističkog pratitelja mogu pristupiti osobe koje su poslovno sposobne i imaju najmanje srednju stručnu spremu.
(3) Osobe koje imaju položen stručni ispit za turističkog vodiča oslobođene su obveze polaganja ispita za turističkog pratitelja.

Članak 39.

(1) Ispit za turističkog pratitelja polaže se pred ispitnom komisijom koju može imenovati turistička agencija, strukovna udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, uz prethodnu suglasnost ministra, a prema ispitnom programu koji pravilnikom propisuje ministar.
(2) Ispitni program iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.
(3) O položenom ispitu izdaje se uvjerenje.

Članak 40.

(1) Turistička agencija obvezna je za pružanje usluga turističkog pratitelja koristiti osobu koja ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.
(2) Turistički pratitelj prilikom pružanja usluga mora imati uvjerenje o položenom ispitu kojim se utvrđuje njegovo svojstvo.

3. Turistički animator

Članak 41.

(1) Turistički animator je fizička osoba iz članka 3. stavka 6. ovoga Zakona koja osmišljava i izvodi programe provođenja slobodnog vremena turista, a koji se odnose na športsko-rekreativne i zabavne sadržaje.
(2) Pravna ili fizička osoba za pružanje usluga turističkog animatora može koristiti osobu koja ima poslovnu sposobnost i najmanje srednju stručnu spremu.

4. Turistički zastupnik

Članak 42.

(1) Turistički zastupnik je fizička osoba iz članka 3. stavka 6. ovoga Zakona koja u odredištima putovanja zastupa turističku agenciju koja organizira putovanja (paket-aranžman) pred davateljima usluga i klijentima.
(2) Najkasnije 15 dana prije započinjanja obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka turistički zastupnik obvezan je dostaviti ugovor o turističkom zastupanju turističke agencije Ministarstvu radi upisa u Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističke agencije.
(3) Ugovor o turističkom zastupanju turističke agencije s turističkim zastupnikom može sklopiti turistička agencija koja organizira paket-aranžman ili druga turistička agencija na zahtjev turističke agencije koja organizira paket-aranžman.
(4) Turistička agencija koja je sklopila ugovor o turističkom zastupanju s turističkim zastupnikom dužna je pisano izvijestiti davatelja usluga o turističkom zastupniku, njegovim ovlaštenjima i svim nastalim promjenama.
(5) Upisnik ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija vodi Ministarstvo.
(6) Ministar pravilnikom propisuje oblik, sadržaj i način vođenja Upisnika iz stavka 5. ovoga članka.

Članak 43.

Ovlaštenja i poslovi turističkog zastupnika su:
1. štititi interese i prava putnika i organizatora putovanja kod davatelja usluga,
2. pružati obavještenja i upute putnicima kod izvršenja programa putovanja i dodatnih usluga,
3. u ime i za račun organizatora putovanja za korisnike paket aranžmana pribavljati dodatne usluge (izleti, kulturne i športske priredbe i sl.) predviđene utvrđenim programom putovanja, a prema dobivenim ovlaštenjima,
4. obavljati i druge poslove potrebne za zaštitu interesa putnika i organizatora putovanja.

IV. TURISTIČKE USLUGE U NAUTIČKOM TURIZMU

Članak 44.

Nautički turizam je plovidba i boravak turista nautičara na plovnim objektima (jahta, brodica i brod, za osobne potrebe ili gospodarsku djelatnosti, i sl.), kao i boravak u lukama nautičkog turizma radi odmora i rekreacije.

Članak 45.

(1) Usluge u nautičkom turizmu su:
1. iznajmljivanje veza u lukama nautičkog turizma za smještaj plovnih objekata i turista-nautičara koji borave na njima,
2. iznajmljivanje plovnih objekata s posadom ili bez posade, s pružanjem ili bez pružanja usluge smještaja, radi odmora, rekreacije i krstarenja turista nautičara (charter, crusing i sl.),
3. usluge upravljanja plovnim objektom turista nautičara,
4. prihvat, čuvanje i održavanje plovnih objekata na vezu u moru i suhom vezu,
5. usluge opskrbe turista nautičara (vodom, gorivom, namirnicama, rezervnim dijelovima, opremom i sl.),
6. uređenje i pripremanje plovnih objekata,
7. davanje različitih informacija turistima nautičarima (vremenska prognoza, nautički vodiči i sl.),
8. druge usluge za potrebe nautičkog turizma.
(2) Ministar može pravilnikom propisati minimalne uvjete za pružanje pojedinih usluga iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 46.

(1) Turističke usluge u nautičkom turizmu pružaju se, poglavito, u lukama nautičkog turizma i na plovnim objektima nautičkog turizma.
(2) Luke i plovni objekti nautičkog turizma razvrstavaju se u vrste, a pojedine vrste se kategoriziraju.
(3) Luka i plovni objekti nautičkog turizma moraju ispunjavati propisane uvjete za pojedinu vrstu i kategoriju ukoliko se kategoriziraju.
(4) Ministar pravilnikom propisuje vrste i kategorije luka i plovnih objekata nautičkog turizma, minimalne uvjete koje moraju ispunjavati luke nautičkog turizma te kategorije i način kategorizacije luka i plovnih objekata nautičkog turizma.

Članak 47.

(1) Pravna ili fizička osoba iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona ne može pružati turističke usluge u nautičkom turizmu prije nego ishodi rješenje da su ispunjeni uvjeti za pružanje tih usluga propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te uvjeti propisani drugim propisima bez kojih se prema tim propisima ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti.
(2) Ministarstvo, na zahtjev pravne ili fizičke osobe utvrđuje rješenjem ispunjavanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju za luke nautičkog turizma koje se kategoriziraju.
(3) Nadležni ured prema mjestu sjedišta luke nautičkog turizma, na zahtjev pravne ili fizičke osobe, rješenjem utvrđuje ispunjavanje minimalnih uvjeta za luke nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju.
(4) Nadležna tijela iz stavka 2. i 3. ne mogu izdati rješenje iz stavka 1. ovoga članka pravnoj ili fizičkoj osobi koja nema koncesiju za korištenje luke nautičkog turizma.
(5) Nadležni ured prema mjestu upisa plovnog objekta, na zahtjev pravne ili fizičke osobe, utvrđuje rješenjem ispunjavanje uvjeta za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju plovnih objekata.
(6) Rješenja iz stavka 2., 3. i 5. ovoga članka dostavljaju se nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata i nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave.
(7) Rješenje iz stavka 2. i 3. ovoga članka upisuje se u upisnik luka nautičkog turizma koji vodi Ministarstvo, odnosno nadležni ured, a rješenje iz stavka 5. ovoga članka u Upisnik plovnih objekata nadležni ured.
(8) Ministar pravilnikom propisuje oblik, sadržaj i način vođenja upisnika iz stavka 7. ovoga članka.
(9) Troškove postupka iz stavka 2., 3. i 5. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva.
(10) Protiv rješenja iz stavka 3. i 5. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.
(11) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se protiv tog rješenja može pokrenuti upravni spor.

Članak 48.

(1) Rješenje iz članka 47. stavka 2. i 3. ovoga Zakona prestaje važiti:
1. odjavom poslovanja danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom uredu, ako je u odjavi naveden datum unatrag,
2. ako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da za pružanje turističkih usluga u nautičkom turizmu nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima, a utvrđeni nedostaci nisu otklonjeni u zadanom roku, s danom isteka toga roka,
3. ako nadležno tijelo naknadno utvrdi da je izdano odobrenje utemeljeno na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokumentima,
4. radi utvrđene neaktivnosti pružatelja usluge koja je neprekidno trajala duže od jedne godine,
5. ako pružatelj usluge u roku od godine dana od dana konačnosti rješenja ne započne pružati usluge
6. prestankom koncesije za korištenje luke nautičkog turizma.
(2) Rješenje iz članka 47. stavka 5. ovoga Zakona prestaje važiti iz razloga propisanih stavkom 1. točkom 1. do 5. ovoga članka.
(3) O prestanku važenja rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka Ministarstvo odnosno nadležni ured donosi rješenje i dostavlja ga nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata i nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave.
(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka koje donosi nadležni ured može se izjaviti žalba Ministarstvu.
(5) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka koje donosi Ministarstvo nije dopuštena žalba, već se protiv tog rješenja može pokrenuti upravni spor.

V. TURISTIČKE USLUGE U SELJAČKOM GOSPODARSTVU ILI OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Članak 49.

(1) Turističke usluge radi odmora i rekreacije turista mogu se pružati u seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu upisanom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i u šumama šumoposjednika upisanih u Upisnik šumoposjednika sukladno propisima iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: seljačko gospodarstvo).
(2) Turističke usluge iz stavka 1. ovoga članka su poljoprivredne, šumarske i slične aktivnosti koje su vezane za seljačko gospodarstvo (berba voća i povrća, ubiranje ljetine, iznajmljivanje konja za jahanje i sl.).
(3) Turističke usluge iz stavka 1. ovoga članka mogu se pružati za najviše 50 turista istodobno.
(4) Ministar može za usluge iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisati minimalne uvjete za njihovo pružanje.

Članak 50.

(1) Za pružanje turističkih usluga iz članka 49. ovoga Zakona član seljačkoga gospodarstva dužan je ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje turističkih usluga u seljačkom gospodarstvu nadležnog ureda prema mjestu pružanja usluga.
(2) Rješenje o odobrenju iz stavka 1. ovoga članka izdat će se na zahtjev člana seljačkoga gospodarstva koji ispunjava sljedeće uvjete:
1. da je poslovno sposoban,
2. da je vlasnik ili nositelj prava korištenja sredstava za pružanje usluga,
3. da ispunjava minimalne uvjete za pružanje turističkih usluga, ukoliko su ti uvjeti propisani pravilnikom donesenim na temelju ovoga Zakona ili drugim propisom,
4. da su ispunjeni uvjeti propisani drugim propisima bez kojih se prema tim propisima ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti.
(3) Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. točke 1. ovoga članka nadležni ured iz stavka 1. ovoga članka pribavlja po službenoj dužnosti.
(4) Nadležni ured iz stavka 1. ovoga članka dužan je riješiti o zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.
(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, član seljačkoga gospodarstva koji je ishodio rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, može pružati usluge iz članka 49. ovoga Zakona, uz ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona za pružanje tih usluga, bez ishođenja rješenje iz stavka 1. ovoga članka.
(6) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 51.

(1) Rješenje o odobrenju iz članka 50. ovoga Zakona sadrži:
1. ime i prezime, datum i mjesto rođenja te adresu podnositelja zahtjeva,
2. matični identifikacijski broj poljoprivrednoga gospodarstva,
3. vrste turističkih usluga koje će se pružati i prema potrebi sredstvo i mjesto pružanja usluge,
4. naznaku pruža li se usluga tijekom cijele godine ili samo sezonski.
(2) Nadležni ured iz članka 50. stavka 1. ovoga Zakona dostavit će rješenje iz stavka 1. ovoga članka nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata i nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave.

Članak 52.

Pri pružanju turističkih usluga članu seljačkoga gospodarstva koji je ishodio rješenje o odobrenju iz članka 50. ovoga Zakona mogu pomagati članovi njegovog domaćinstva.

Članak 53.

(1) Rješenje o odobrenju iz članka 50. ovoga Zakona prestaje važiti:
1. odjavom, danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom uredu iz članka 50. stavka 1. ovoga Zakona, ako je u odjavi naveden datum unatrag,
2. ako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da za pružanje turističkih usluga iz članka 49. nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, a utvrđeni nedostaci nisu otklonjeni u zadanom roku, s danom isteka toga roka,
3. ako nadležno tijelo naknadno utvrdi da je izdano odobrenje utemeljeno na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokumentima,
4. ako se turističke usluge u seljačkom gospodarstvu ne počnu pružati u roku od godine dana od dana konačnosti rješenja o odobrenju.
(2) O prestanku važenja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka, nadležni ured iz članka 50. stavka 1. ovoga Zakona donosi rješenje te ga dostavlja nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata i nadležnoj ispostavi Područnog ureda porezne uprave.
(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

VI. TURISTIČKE USLUGE U OSTALIM OBLICIMA TURISTIČKE PONUDE

Članak 54.

(1) Turističke usluge mogu se pružati i u posebnim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr., a mogu ih pružati pravne ili fizičke osobe iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.
(2) Ministar može pravilnikom propisati, uz suglasnost ministra nadležnog za područja obuhvaćena pojedinim oblikom turističke ponude, minimalne uvjete za izvođenje pojedinih turističkih usluga iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Za pružanje turističkih usluga iz stavka 1. ovoga članka pravna ili fizička osoba dužna je ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje tih turističkih usluga nadležnog ureda prema mjestu pružanja usluga.
(4) Na izdavanje, sadržaj i prestanak važenja rješenja iz stavka 3. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 11., 12. i 24. ovoga Zakona.
(5) Za pojedine posebne oblike turističke ponude, a ovisno o interesu Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske ili Ministarstvo može donijeti posebne programe.

VII. OSTALE TURISTIČKE USLUGE

Članak 55.

(1) Ostale turističke usluge, u smislu ovoga Zakona, su iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl., a mogu ih pružati pravne ili fizičke osobe iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.
(2) Pravna ili fizička osoba koja pruža usluge iz stavka 1. ovoga članka dužna je korisnike usluga osigurati od posljedica nesretnog slučaja.
(3) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom propisuje uvjete i mjesta za pružanje usluga iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Za pružanje turističkih usluga iz stavka 1. ovoga članka pravna ili fizička osoba dužna je ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje tih turističkih usluga nadležnog ureda prema mjestu pružanja usluga.
(5) Na izdavanje, sadržaj i prestanak važenja rješenja iz stavka 3. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 11., 12. i 24. ovoga Zakona.

VIII. TURISTIČKE USLUGE KOJE UKLJUČUJU ŠPORTSKO-REKREATIVNE ILI PUSTOLOVNE AKTIVNOSTI

Članak 56.

(1) Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti (skijanje, ronjenje, jedrenje, jahanje, gorsko-planinsko vođenje, splavarenje, uključujući i rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima, padobransko jedrenje /paragliding/, skakanje s užetom /bungee-jumping/ i sl.) pružaju se pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i drugim propisima i uz uvjet da ih pružaju stručno osposobljene osobe (treneri, instruktori, učitelji, voditelji, vodiči i sl.).
(2) Prije započinjanja pružanja usluge iz stavka 1. ovoga članka, pružatelj usluge je obvezan istaknutom informacijom u pisanom obliku, te usmeno, upoznati korisnika usluge s vrstama rizika provođenja usluge.
(3) Za pružanje usluga iz stavka 1. ovoga članka pružatelj usluge obvezan je osigurati korisnike usluga od posljedica nesretnog slučaja.
(4) Osobama mlađim od 18 godina usluge iz stavka 1. ovoga članka mogu se pružati samo uz pisanu suglasnost roditelja, odnosno skrbnika.
(5) Pružatelj usluga iz stavka 1. ovoga članka može odbiti pružanje usluga osobi mlađoj od 18 godina bez obzira na suglasnost roditelja odnosno skrbnika.
(6) Ministar može pravilnikom propisati, uz suglasnost ministra nadležnog za obrazovanje i/ili šport, uvjete za pružanje turističke usluge iz stavka 1. ovoga članka, tehničke uvjete sredstava kojima se pružaju te usluge te način i program stručnog osposobljavanja osoba iz stavka 1. ovoga članka koji nisu regulirani posebnim propisom.

IX. NADZOR

Članak 57.

(1) Upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.
(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba provode nadležni gospodarski inspektori (u daljnjem tekstu: gospodarski inspektor) i drugi inspektori, svaki u okviru svoje nadležnosti, sukladno posebnim propisima.

Članak 58.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora usluga u turizmu gospodarski inspektor će usmenim rješenjem u zapisniku do otklanjanja utvrđenih nedostataka, a najkraće na rok od 30 dana, zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi daljnje pružanje usluga u turizmu:
– ako se usluge pružaju bez upisa u propisani registar, odnosno upisnik, ili bez odobrenja,
– ako se usluge pružaju bez rješenja kojim je utvrđeno da prostor, uređaji i oprema udovoljavaju propisanim uvjetima.
(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka izvršava se odmah pečaćenjem prostorija, postrojenja, uređaja i druge opreme za rad ili na drugi pogodan način.
(3) Otpravak usmenog rješenja iz stavka 1. ovoga članka gospodarski inspektor je dužan otpremiti stranci u pisanom obliku u roku od osam dana od dana izricanja zabrane usmenim putem. Žalba se može izjaviti samo na pisani otpravak rješenja.
(4) Pravna ili fizička osoba na koju se odnosi usmeno rješenje iz stavka 1. ovoga članka može pisanim putem, u roku od 24 sata od dana pečaćenja prostorija, zatražiti da se zapečaćena prostorija privremeno otpečati i u prisutnosti inspektora odmah iznijeti pokvarljive namirnice i poduzeti sigurnosne i druge mjere radi sprečavanja štete, nakon čega će inspektor prostorije ponovno zapečatiti.
(5) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 59.

(1) Ako poslovni prostor, uređaji ili oprema u kojem ili kojima se pružaju turističke usluge ne udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Zakonom i drugim propisima, gospodarski inspektor naredit će otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti, određujući rok u kojem se ti nedostaci i nepravilnosti moraju otkloniti, ako ih je moguće otkloniti.
(2) Ako nedostaci i nepravilnosti iz stavka 1. ovoga Zakona ne budu otklonjeni u određenom roku, gospodarski inspektor zabranit će pružanje turističkih usluga u prostoru u kojem su utvrđeni nedostaci i nepravilnosti dok se ti nedostaci i nepravilnosti ne otklone.
(3) Ako turistička agencija pruža usluge za koje ne ispunjava propisane uvjete ili pruža usluge koje nisu obuhvaćene rješenjem nadležnog tijela, gospodarski inspektor zabranit će turističkoj agenciji pružanje tih usluga.

Članak 60.

(1) Ako turistička agencija koja organizira putovanje (paket-aranžman i izlet) ili pruža uslugu prijevoza putnika ne koristi prijevozna sredstva u kojima su putnici osigurani od posljedica nesretnog slučaja i prtljaga od gubitka i oštećenja, kao i ugostiteljske objekte u kojima su korisnici usluga osigurani od posljedica nesretnog slučaja, gospodarski inspektor izreći će zabranu pružanja tih usluga turističkoj agenciji.
(2) Iznimno se mjera iz stavka 1. ovoga članka neće primijeniti ako turistička agencija ima sklopljen ugovor s osiguravateljem o odgovornosti od obavljanja djelatnosti za navedene rizike.
(3) Ako sredstva, oprema i uređaji kojima se pružaju turističke usluge ne udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Zakonom, gospodarski inspektor izreći će zabranu korištenja navedenih sredstava, opreme i uređaja za pružanje tih usluga.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 61.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. pruža turističke usluge za potrebe zaštićenog područja prirode kojim upravlja, a ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, ili pruža usluge koje nisu za potrebe toga područja (članak 3. stavak 2.),
2. pruža turističke usluge u zdravstvenom turizmu a ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona (članak 3. stavak 3.),
3. pruža turističke usluge a ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona (članak 3. stavak 4.),
4. pruža usluge na plovnom objektu bez ispunjavanja uvjeta propisanih člankom 7. stavkom 3. ovoga Zakona ili pruža usluge koje nisu obuhvaćene tim člankom (članak 7. stavak 3.),
5. pruža usluge protivno članku 7. stavku 6. ovoga Zakona ili pruža usluge koje nisu obuhvaćene tim člankom,
6. pruža usluge turističke agencije iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona bez rješenja nadležnog ureda ili pruža usluge koje nisu utvrđene rješenjem (članak 10. stavak 1., 2. i 8.),
7. pruža usluge u nautičkom turizmu bez rješenja Ministarstva, odnosno nadležnog ureda (članak 47.),
8. pruža usluge u ostalim oblicima turističke ponude bez rješenja nadležnog ureda, ili ih pruža bez ispunjavanja propisanih uvjeta (članak 54.),
(2) Novčanom kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se pravna osoba koja pruža usluge u turizmu, a nema pravo pružati te usluge u smislu članka 3. ovoga Zakona.
(3) Za prekršaje iz stavka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.
(4) Za prekršaje iz stavka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna.
(5) Za prekršaje iz stavka 1. i 2. ovoga članka gospodarski inspektor može naplatiti novčanu kaznu odgovornoj osobi u pravnoj osobi na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 3.000,00 kuna.
(6) Za prekršaje iz stavka 1. i 2. ovoga članka, gospodarski inspektor može naplatiti novčanu kaznu fizičkoj osobi na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 3.000,00 kuna.

Članak 62.

(1) Novčanom kaznom od 8.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. organizira putovanje (paket-aranžman i izlet) za osobe koje nisu njezini članovi ili ga ne organizira samo povremeno i bez svrhe stjecanja dobiti ili paket aranžman organizira u trajanju dužem od dva dana, odnosno uključujući više od jednoga noćenja ili za promidžbu i predstavljanje putovanja ne koristi sredstva obavješćivanja sukladno članku 6. stavku 3. ovoga Zakona, ili ne koristi prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani, ili organizaciju putovanja ne prijavi nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata prema sjedištu udruge najkasnije tri dana prije početka putovanja, ili ne postupa sukladno članku 4. stavku 1. točki 1. i 2. ovoga Zakona (članak 6.),
2. organizira izlet za svoje učenike, odnosno polaznike protivno članku 6. stavku 4. ovoga Zakona ili ne koristi prijevozna sredstva u kojima su putnici i prtljaga osigurani ili organizaciju putovanja ne prijavi nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata prema sjedištu udruge najkasnije tri dana prije početka putovanja, ili ne postupa sukladno članku 4. stavku 1. točki 1. i 2. ovoga Zakona (članak 6.),
3. naznaku »turistička agencija« ne koristi sukladno članku 8. ovoga Zakona,
4. pruža usluge a da nisu ispunjeni uvjeti glede uređenja i opremljenosti poslovnice, odnosno poslovnog prostora i osoblja putničke agencije, odnosno neposredno pruža usluge putniku a nema poslovnicu, osim u slučaju iz članka 20. stavka 2. i 3. ovoga Zakona (članak 9. stavak 1. i članak 20.),
5. svaku promjenu podataka iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona ne prijavi nadležnom uredu u roku od osam dana od dana nastale promjene (članak 12. stavak 2.),
6. organizira putovanje (paket-aranžman ili izlet) ili pruža uslugu prijevoza putnika, a ne koristi prijevozna sredstva u kojima su putnici osigurani od posljedica nesretnog slučaja i prtljaga od gubitka i oštećenja, kao i ugostiteljske objekte u kojima su korisnici usluga osigurani od posljedica nesretnog slučaja (članak 14.),
7. prijevoz putnika ne obavlja vlastitim prijevoznim sredstvima ili prijevoznim sredstvima u vlasništvu drugih prijevoznika sukladno posebnim propisima (članak 15.),
8. ne osigura jamčevinu za svaki turistički paket-aranžman kod banke ili osiguravajućeg društva ili ako prilikom uplate iznosa za paket-aranžman putniku ne izda potvrdu o osiguranju jamčevine, koja mu omogućava neposredno ostvarenje prava za nadoknadu štete zbog nastalih troškova iz članka 18. stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga Zakona prema banci ili osiguravajućem društvu (članak 18. stavak 1. i 3.),
9. ne sklopi s osiguravateljem ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman (članak 19.),
10. ne pruža usluge na način propisan člankom 25. ovoga Zakon, osim glede postupanja sukladno članku 4. stavku 1. točki 3. (članak 25.),
11. posreduje u pružanju usluga turističkog vodiča turističkim vodičima koji nisu članovi udruge, ili ne izda račun korisniku usluge (članak 36.),
12. turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti (skijanje, ronjenje, jedrenje, jahanje, gorsko-planinsko vođenje, splavarenje, uključujući i rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima, padobransko jedrenje /paragliding/, skakanje s užetom /bungee-jumping/ i sl.) ne pruža sukladno odredbama članka 56. ovoga Zakona, ili ih pruža bez ispunjavanja propisanih uvjeta (članak 56.).
(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna.
(3) Za prekršaje iz stavka 1. točke 3. do 10. i 12. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 8.000,00 do 15.000,00 kuna.
(4) Za prekršaje iz stavka 1. točke 3. do 9. i 12. ovoga članka kaznit će se i voditelj poslovnice, odnosno osoba iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna.
(5) Za prekršaje iz stavka 1. točke 7. ovoga članka, uz novčanu kaznu može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja prijevoznih sredstava kojima je prekršaj izvršen.
(6) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka gospodarski inspektor može kazniti odgovornu osobu u pravnoj osobi na mjestu izvršenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna.
(7) Za prekršaje iz stavka 1. točke 3. do 9. i 12. ovoga članka gospodarski inspektor može kazniti voditelja poslovnice, odnosno osobu iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice na mjestu izvršenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna.
(8) Za prekršaje iz stavka 1. točke 3. do 10. i 12. ovoga članka, gospodarski inspektor može naplatiti novčanu kaznu fizičkoj osobi na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 2.500,00 kuna.

Članak 63.

(1) Novčanom kaznom od 6.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. ne objavi uvjete, sadržaj i cijenu svake pojedine usluge i ne pridržava se tih uvjeta, sadržaja i cijena (članak 4. stavak 1. točka 1.),
2. za svaku izvršenu uslugu korisniku ne izda račun, kartu ili potvrdu s brojem kojom se potvrđuje primitak uplate ili ne čuva kopije tih dokumenata najmanje tri godine od dana njihovog izdavanja (članak 4. stavak 1. točka 2.),
3. ne vodi knjigu žalbe ili je ne vodi u propisanom obliku, sadržaju i na propisani način ili u roku od pet dana izjavljen prigovor ne dostavi nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata te u roku od 15 dana od dana izjavljenog prigovora ne odgovori na prigovor (članak 4. stavak 1. točka 4.),
4. na ulazu u poslovnicu, odnosno poslovni prostor vidno ne izloži natpisnu ploču na kojoj je istaknuta tvrtka i sjedište turističke agencije (članak 13. točka 1.),
5. na ulazu u poslovnicu, odnosno poslovni prostor vidno ne istakne radno vrijeme ili se ne pridržava istaknutog radnog vremena (članak 13. točka 2.),
6. se ne izjasni na zahtjev korisnika usluga o svojstvu u kojem nastupa i koja ovlaštenja ima, ako zastupa druge turističke agencije (članak 13. točka 3.),
7. u svim reklamnim i promidžbenim materijalima, kao i svim poslovnim dokumentima vidljivo ne naznači tvrtku i sjedište te identifikacijski kôd turističke agencije (članak 13. točka 4.),
8. ne čuva, kao poslovnu tajnu, sve što je saznala o putniku sukladno odredbi članka 13. točke 5. ovoga Zakona (članak 13. točka 5.),
9. putniku ne pruži usluge utvrđene u ugovoru (članak 13. točka 6.),
10. ne upozna putnika sa sadržajem važećeg ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman (članak 13. točka 7.),
11. putniku ne ponudi osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta i posebno osiguranje od ozljeda, bolesti, smrti i gubitka prtljage tijekom putovanja i boravka (članak 13. točka 8.),
12. za svako putovanje koje organizira (paket-aranžman i izlet) ne izda program, prospekt ili katalog (promidžbeni materijal), odnosno ne stavi ga na raspolaganje putniku prije sklapanja ugovora o organiziranju putovanja sukladno članku 17. ovoga Zakona (članak 17.),
13. neposredno pruža usluge a u svakoj poslovnici nema najmanje jednog zaposlenog voditelja poslovnice, a ukoliko nema poslovnicu najmanje jednu zaposlenu osobu koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice, u punom radnom vremenu, te u slučajevima iz članka 21. stavka 2. ovoga Zakona duže od 6 mjeseci u tri godine za vršitelja poslova voditelja poslovnice koristi osobu bez stručnog ispita za voditelja poslovnice (članka 21. stavak 1. i 2.),
14. pruža turističke usluge u luci nautičkog turizma ili plovnom objektu nautičkog turizma koji ne ispunjavaju propisane uvjete (članak 46. stavak 3.),
(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.500,00 do 10.000,00 kuna.
(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 6.000,00 do 15.000,00 kuna.
(4) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1. do 12. ovoga članka kaznit će se i voditelj poslovnice odnosno osoba iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice novčanom kaznom od 2.500,00 do 10.000,00 kuna.
(5) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka gospodarski inspektor može kazniti odgovornu osobu u pravnoj osobi na mjestu izvršenja prekršaja, novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.
(6) Za prekršaje iz stavka 1. točke 1. do 12. ovoga članka gospodarski inspektor može kazniti voditelja poslovnice odnosno osobu iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice na mjestu izvršenja prekršaja, novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.
(7) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka gospodarski inspektor može kazniti fizičku osobu na mjestu izvršenja prekršaja, novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.

Članak 64.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. organizira putovanje (paket-aranžman i izlet) koje uključuje obilazak turističkih cjelina (lokaliteta) a za njihovo razgledavanje ne koristi ovlaštenog turističkog vodiča ili ako prodaje i/ili rezervira (bukira) usluge iz članka 7. stavka 3. ovoga Zakona protivno članku 7. stavku 5. ovoga Zakona (članak 7. stavak 4. i 5.),
2. organizira ili posreduje u usluzi smještaja za smještajne kapacitete pružatelja ugostiteljskih usluga koji za pružanje tih usluga nije ishodio rješenje nadležnog tijela (članak 7. stavak 7.),
3. organizira putovanja (paket aranžman i izlet), a da tijekom cijelog putovanja ne koristi najmanje jednog turističkog pratitelja koji ispunjava propisane uvjete, za svaku grupu od 15 do 75 putnika, ili ako za razgledavanje turističkih cjelina (lokaliteta) ne koristi usluge turističkog vodiča koji je ovlašten za pružanje usluga turističkog vodiča u toj turističkoj cjelini (lokalitetu), odnosno osobe iz članka 26. stavka 3. ovoga Zakona (članak 16.),
4. za pružanje usluga turističkog vodiča koristi osobu koja ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom za turističkog vodiča (članak 35.),
5. za pružanje usluga turističkog pratitelja koristi osobu koja ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom za turističkog pratitelja (članak 40. stavak 1.),
6. za pružanje usluga turističkog animatora koristi osobu koja nema poslovnu sposobnost i najmanje srednju stručnu spremu (članak 41. stavak 2.)
7. pisano ne izvijesti davatelja usluga o turističkom zastupniku, njegovim ovlaštenjima i svim nastalim promjenama (članak 42. stavak 4.),
8. pruža ostale turističke usluge iz članka 55. stavka 1. ovoga Zakona bez rješenja nadležnog ureda ili ne osigura korisnike tih usluga od posljedica nesretnog slučaja (članak 55. stavak 2. i 4.),
(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna.
(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.
(4) Za prekršaje iz stavka 1. točke 2. do 8. ovoga članka kaznit će se i voditelj poslovnice, odnosno osoba iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna.
(5) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka gospodarski inspektor može kazniti odgovornu osobu u pravnoj osobi na mjestu izvršenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna.
(6) Za prekršaje iz stavka 1. točke 2. do 8. ovoga članka gospodarski inspektor može kazniti voditelja poslovnice, odnosno osobu iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice na mjestu izvršenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna.
(7) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka gospodarski inspektor može kazniti fizičku osobu na mjestu izvršenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna.

Članak 65.

(1) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:
1. pruža usluge turističkog vodiča bez odobrenja iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona, ili ako ne pruža te usluge u skladu s izdanim odobrenjem, ili ne izda račun sukladno članku 31. stavku 2. ovoga Zakona, (članak 27. stavak 1. i članak 31.),
2. ne pruža usluge počasnog turističkog vodiča samo povremeno (članak 34. stavak 2.),
3. pruža usluge turističkog pratitelja bez položenog ispita za turističkog pratitelja (članak 38. stavak 1.),
4. prije započinjanja obavljanja poslova turističkog zastupnika ne dostavi Ministarstvu ugovor o zastupanju turističke agencije radi upisa u Upisnik ugovora o turističkom zastupanju (članak 42. stavak 2.),
5. turističke usluge u seljačkom gospodarstvu pruža bez rješenja nadležnog ureda o odobrenju za pružanje turističkih usluga u seljačkom gospodarstvu osim slučaju iz članka 50. stavka 5. ovoga Zakona, ili ih pruža za više od 50 turista istodobno, (članak. 49. stavak 3. i članaka 50. stavak 1).
(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, gospodarski inspektor može kazniti fizičku osobu iz stavka 1. ovoga članka na mjestu izvršenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 66.

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:
1. prilikom pružanja usluga turističkog vodiča ne nosi na vidljivom mjestu iskaznicu turističkog vodiča kojom se utvrđuje njegovo svojstvo (članak 32. stavak 1.),
2. prilikom pružanja usluga turističkog pratitelja nema uvjerenje o položenom ispitu za turističkog pratitelja (članak 40. stavak 2.).
(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka gospodarski inspektor može kazniti fizičku osobu iz stavka 1. ovoga članka na mjestu izvršenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 67.

(1) Za prekršaje utvrđene člankom 61. do 64. ovoga Zakona počinjene drugi put u roku od dvije godine od pravomoćnosti prvog rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu, izreći će se pravnoj ili fizičkoj osobi i zaštitna mjera zabrane pružanja usluga u trajanju od tri mjeseca do godine dana.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zabrana pružanja usluga za turističku agenciju koja ima više poslovnih prostora, odnosno poslovnica izreći će se zabrana pružanja usluga samo u poslovnom prostoru, odnosno poslovnici u kojoj su prekršaji izvršeni.
(3) Pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka izreći će se zabrana pružanja usluga voditelju poslovnice odnosno osobi iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona koja ispunjava uvjete za voditelja poslovnice u trajanju od jednog do šest mjeseci.

Članak 68.

Za prekršaje utvrđene člankom 65. ovoga Zakona počinjene drugi put u roku od dvije godine od pravomoćnosti prvog rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu, izreći će se fizičkoj osobi i zaštitna mjera zabrane pružanja turističkih usluga u trajanju od šest mjeseci do godine dana.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 69.

(1) Turističke agencije koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona pružaju usluge nastavljaju s radom, ali su obvezne u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona, osim glede uvjeta radnog staža zaposlenih voditelja poslovnice.
(2) Turističkim agencijama iz stavka 1. ovoga članka koje ne usklade svoje poslovanje sukladno stavku 1. ovoga članka nadležni ured rješenjem će utvrditi prestanak važenja izdanog rješenja o pružanju usluga turističke agencije.

Članak 70.

(1) Fizičke osobe (građani) koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu iz članka 2. stavka 1. Pravilnika o turističkim uslugama u nautičkom turizmu koje može pružati građanin (»Narodne novine«, br. 109/96.) i turističke usluge iz članka 64. Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96., 19/96., 76/98. i 76/99.) dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Fizičkoj osobi (građaninu) koja ne uskladi svoje poslovanje sukladno stavku 1. ovoga članka nadležni ured rješenjem će utvrditi prestanak važenja izdanog rješenja o odobrenju za pružanje usluga.

Članak 71.

(1) Sa stručnim ispitom za voditelja poslovnice iz članka 23. ovoga Zakona izjednačava se stručni ispit za voditelja poslovnice položen sukladno odredbama Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96., 19/96., 76/98. i 76/99.) i propisima donesenim na temelju toga Zakona.
(2) Do donošenja propisa iz članka 23. stavka 3. ovoga Zakona stručni ispit za voditelja poslovnice polagat će se po dosadašnjim propisima.

Članak 72.

Fizičke osobe koje su do stupanja na snagu ovoga Zakona ishodile odobrenje za pružanje usluga turističkog vodiča sukladno odredbama Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96., 19/96., 76/98. i 76/99.) nastavljaju s pružanjem usluga turističkog vodiča.

Članak 73.

(1) Sa stručnim ispitom za turističkog vodiča iz članka 29. ovoga Zakona izjednačava se stručni ispit za turističkog vodiča položen sukladno odredbama Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96., 19/96., 76/98. i 76/99.) i propisima donesenim na temelju toga Zakona.
(2) Do donošenja propisa iz članka 29. stavka 3. ovoga Zakona stručni ispit za turističkog vodiča polagat će se po dosadašnjim propisima.

Članak 74.

(1) Fizičke osobe koje su do stupanja na snagu ovoga Zakona ishodile uvjerenje putničke agencije o položenom ispitu za turističkog pratitelja sukladno odredbama Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96., 19/96., 76/98. i 76/99.) nastavljaju s pružanjem usluga turističkog pratitelja.
(2) Do donošenja propisa iz članka 39. stavka 1. ovoga Zakona stručni ispit za turističkog pratitelja polagat će se po dosadašnjim propisima.

Članak 75.

Ispitne komisije za polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnice i stručnog ispita za turističkog vodiča ustrojene rješenjem ministra na visokim učilištima sukladno Zakonu o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96., 19/96., 76/98. i 76/99.) i propisima donesenim na temelju toga Zakona nastavljaju s organizacijom i provođenjem stručnih ispita na temelju izdanih rješenja.

Članak 76.

Do stupanja na snagu Pravilnika iz članka 26. stavka 7. ovoga Zakona turističkom cjelinom (lokalitetom) smatra se područje županije, odnosno područje Grada Zagreba.

Članak 77.

Propise na osnovi ovlaštenja iz ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 78.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

Članak 79.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 77. ovoga Zakona, ostaju na snazi propisi koji su doneseni za izvršenje Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96., 19/96., 76/98. i 76/99.), osim u dijelu u kojem su u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 80.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 8/96., 19/96., 76/98. i 76/99.) i odredbe članka 58. stavka 5. Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 76/99., 96/03., 151/03., 160/04., 174/04., 33/05., 48/05., 129/05. i 140/05.) u dijelu koji se odnosi na provedbu inspekcijskog nadzora u području turističke djelatnosti.

Članak 81.

Ovaj Zakon stupa na snagu 15. rujna 2007., osim odredaba članka 22. stavka 2., članka 26. stavka 4. i članka 37. stavka 3. koji stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 334-01/06-01/02
Zagreb, 15. lipnja 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

 

 

MINISTARSTVO TURIZMA

2499

Na temelju članka 26. stavka 7. Zakona o pružanju usluga u turizmu (ťNarodne novineŤ, broj 68/07), uz prethodno mišljenje ministra kulture, ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O POPISU TURISTIČKIH CJELINA (LOKALITETA) PO ŽUPANIJAMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se popis turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama.

Članak 2.

Turistička cjelina (lokalitet) je područje, prostor ili objekt na kojem se nalaze ili koji sadržava prirodne, kulturne, povijesne, tradicijske i druge vrednote na kojem uslugu turističkog vođenja može pružati samo ovlašteni turistički vodič.

Članak 3.

Turističke cjeline (lokaliteti) određuju se po županijama, odnosno nacionalni parkovi i parkovi prirode u zasebnoj točki radi pripadnosti području jedne ili više županija, u popisu kako slijedi:

1. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

■ Spomenička cjelina Dubrovnika
■ Arboretum Trsteno
■ Rezervat Lokrum – posebni rezervat šumske vegetacije
■ Stara gradska jezgra grada Korčule
■ Povijesno-urbanistička cjelina Stona s Malim Stonom uključujući zidine
■ Povijesno-urbanistička cjelina Cavtata (poluotok Rat)
■ Arheološki lokaliteti i muzej Narona u Vidu
■ Velika i Mala Petka (Dubrovnik) – park šuma
■ Konavoski dvori – značajni krajobraz

2. PRIMORSKO-GORANSKA

■ Stara gradska jezgra grada Rijeke
■ Trsat – svetište i gradina
■ Rivijera Opatija kao ambijentalna cjelina (Volosko, Opatija, Lovran i Mošćenička Draga)
■ Stara gradska jezgra grada Krka
■ Otočić Košljun kao cjelina, s franjevačkim samostanom itd.
■ Crkva sv. Lucije u Jurandvoru (Baščanska ploča)
■ Stara jezgra Vrbnika
■ Stara jezgra Omišlja
■ Stara gradska jezgra grada Cresa
■ Osor kao povijesna cjelina
■ Vransko jezero, zemljopisni fenomen
■ Stara gradska jezgra Velog Lošinja
■ Stara gradska jezgra grada Malog Lošinja
■ Stara gradska jezgra grada Raba
■ Područje Vinodolske doline s mjestima i utvrdama
■ Stara gradska jezgra Kastva (sa zbirkama tradicijskih obrta, muzejskom zbirkom Kastavštine, Čitalnicom, crkvom sv. Jelene Križarice i Sv. Trojice, crkvom sv. Sebastijana i sv. Fabijana, crkvom sv. Lucije, Ložom, Gradskim vratima, Crekvinom te gradskim zidinama i kulom Žudika)
■ Stara jezgra Veprinca
■ Špilja Lokvarka u Lokvama – spomenik prirode
■ Vražji prolaz i Zeleni vir (Skrad) – posebni geomorfološki rezervat
■ Golubinjak (Delnice) – park šuma
■ Japlenški vrh (Delnice) – park šuma
■ Čikat (o. Lošinj) – park šuma
■ Komrčar (o. Rab) – park šuma
■ Lopar (o. Rab) – značajni krajobraz
■ Stara jezgra Lovrana
■ Stara gradska jezgra grada Opatije sa zaštićenim spomenicima parkovne arhitekture ťAngiolinaŤ i ťMargaritaŤ
■ Obalna šetnica ťlungomareŤ od Lovrana do Voloskog,
■ Povijesne austro-ugarske vile u Lovranu
■ Mošćenice – stara jezgra

3. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

■ Stara gradska jezgra grada Senja s Nehaj-kulom
■ Stara jezgra grada Novalje – Rimski vodovod
■ Vrela rijeke Gacke – vrelo Gacka, Majerovo vrelo, vrelo Klanac (Otočac) – spomenik prirode, hidrološki (mlinice)
■ Memorijalni centar Nikola Tesla (Smiljan)
■ Špiljski park Grabovača

4. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

■ Burnum – Ivoševci (Vespazijanova arena)
■ Grad Šibenik – zaštićena povijesna jezgra
■ gradske tvrđave Šibenika: Sv. Mihovil, Sv. Nikola, Sv. Ivan i Barone
■ Naselje Zlarin na otoku Zlarinu
■ Naselja Prvić Luka i Prvić Šepurine na otoku Prviću
■ Burnum – zaštićeno arheološko nalazište
■ Grad Skradin
■ Kninska tvrđava
■ Vodeni tok i kanjon Čikole (Drniš) – značajni krajobraz
■ Vrela rijeke Cetine – Veliko vrilo, Vukovića vrilo i Batica vrilo – spomenik prirode, hidrološki
■ Danilo – (neolit – Danilska kultura)
■ Biskupija (pet crkava 9. – 11. st.)

5. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

■ Park šuma Marjan (Split)
■ Pakleni otoci – značajni krajobraz
■ Prološko Blato (Proložac) – značajni krajobraz
■ Crveno jezero (Imotski) – spomenik kulture, geomorfološki
■ Modro jezero (Imotski) – spomenik kulture, geomorfološki
■ Grapčeva pećina (o. Hvar, Jelsa) – spomenik kulture, paleontološki
■ Kanjon Badnjevice
■ Grad Vrgorac
■ Stara gradska jezgra grada Hvara (Arsenal s povijesnim teatrom, katedrala /Biskupski muzej/, franjevački samostan, samostan benediktinki)
■ Gradska jezgra Starog Grada (arheološka nalazišta – jugoistočni ugao antičkog grada Farosa s dvojnom ranokršćanskom crkvom sv. Ivana i sv. Marije, dvorac ťTvrdaljŤ Petra Hektorovića)
■ Urbana cjelina naselja Jelsa
■ Urbana cjelina naselja Vrboska (župna crkva sv. Lovre, Ribarski muzej)
■ Ruralne cjeline Vrisnik, Humac Grapčeva pećina
■ Grad Split – stara gradska jezgra, povijesni lokaliteti, objekti kulture baštine
■ Tvrđava Klis
■ Stara gradska jezgra grada Trogira (u cjelini, katedrala sv. Lovre, crkva sv. Ivana Krstitelja, crkva sv. Barbare, kula sv. Nikole, gradska vijećnica – knežev dvor, ostaci gradskih zidina, kula Kamerlengo, kula sv.Marka, samostan sv. Nikole, zbirka Kairos, loža sa satom, stara palača Ćilipiko, nova palača Ćilipiko /dvorište/, južna gradska vrata, crkva i samostan sv. Dominika, sa zbirkom umjetnina, Muzej grada Trogira, lapidarij, muzejska zbirka i galerija Cate Dujšin, crkva sv. Petra, crkva sv. Gospe od Karmela, Muzej sakralne umjetnosti)
■ Stara gradska jezgra grada Sinja
■ Stara gradska jezgra Imotskog
■ Imotski – utvrda Topana
■ Stara gradska jezgra Omiša
■ Stara gradska jezgra Makarske – Gradina i crkva sv. Petra, franjevački samostan Blažene Djevice Marije, župna crkva sv. Marka, crkva sv. Filipa s filipinskim samostanom, poluotok Osejava, kuća Alačević, kuća Dominis, kuća Vuković, palača Tonoli
■ Otok Brač – urbanistička cjelina naselja Supetar, Pučišća, Postira, Milna, Škrip, Selca, Nerežišća
■ Otok Vis – povijesno urbane cjeline Vis i Komiža
■ Otok Biševo – crkvica sv. Silvestra, Modra špilja, Medviđina pećina
■ Otok Brač – Vidova gora – značajni krajobraz, dolina Blaca – značajni krajobraz, Pustinjački samostani (Dračeva luk, Dutici, Picokare), Zmajeva špilja, Lovrečina – strarokršćanska bazilika, naselje Dol (eko-etno selo), naselje Škrip sa zavičajnim muzejom, kaštelom Cerineo i ostacima rimskih kamenoloma u okolici
■ Omiš – Kanjon Cetine – značajni krajobraz, Radmanove mlinice, tvrđava Mirabela
■ Vrlika i Hrvace (utvrde Glavaš-Dinarić, Vrlički prozor i Potravnik, izvor Česma, rijeka Cetina, crkva sv. Spasa, Peručko jezero
■ Sinj – utvrda Stari grad, crkva Čudotvorne Gospe Sinjske, Alkarski dvori
■ Trilj – utvrde Čačvina i Nutjak, arheološko nalazište Tillirium u Gardunu, izvor Rude i izvor Graba (stare mlinice)
■ Solin – arheološki kompleks Salone i Tusculum uključujući komplekse Kapljuča i Manastirina
■ Kaštela – Gomilica, Novi, Rušinac, Seget, zaštićeni lokaliteti Bijaći

6. ZADARSKA ŽUPANIJA

■ Saljsko polje (Dugi otok, Sali) – posebni botanički rezervat
■ Sjevernozapadni dio Dugog otoka – značajni krajobraz
■ Karišnica i Bijela (Obrovac, Benkovac) – značajni krajobraz
■ Vrelo rijeke Une (Donji Lapac) spomenik kulture
■ Grad Zadar – povijesna jezgra (Poluotok)
■ Otok Pag – stara gradska jezgra Grada Pag (Knežev dvor, benediktinski samostan, kula Skrivanat i ostaci zidina, Stari grad sa crkvom sv. Marije i ostacima samostana, Magazin soli, Galerija paške čipke, oznaka 15. meridijana, Novalja, Caska, akvadukt
■ Grad Benkovac – Liburnsko-rimski grad Asseria (Podgrađe kod Benkovca)
■ Stara gradska jezgra grada Nina i lokalitet Ždrijelac, solana, rimski vodovod
■ Zaton – crkva sv. Nikole
■ Općina Kolan – stari ugljenokopi na području Kolanjskog polja, stoljetni suhozidi, rimski vodovod u dužini od 10 km
■ Općina Sveti Filip i Jakov – crkva sv. Roka
■ Samostani na otocima Ugljan i Pašman
■ Otok Ugljan – arheološki lokalitet – Muline, Villa Rustica, Starokršćanska bazilika i Starokršćanska memorija, Samostan sv. Jeronima (grobnica biskupa Šimuna Kožičića Benje)
■ Manastir Krupa
■ Tukljača – (Skošan kod Zadra)
■ Vrana – templarsko središte, Ivanovci, turski han, Crkvine
■ Biograd n/M i otok Pašman (Čokovac – Tkon)

7. ISTARSKA ŽUPANIJA

■ Morovunska šuma (Motovun) – posebni rezervat šumske vegetacije
■ Šijana (Pula) – park šuma
■ Škaraba (Rovinj) – park šuma
■ Zlatni rt (Rovinj) – park šuma
■ Limski zaljev (Rovinj) – značajni krajobraz
■ Gornji Kamenjak (Medulin) – značajni krajobraz
■ Donji Kamenjak i Medulinski arhipelag – značajan krajobraz
■ Grad Pula – stara gradska jezgra, Arena
■ Mornaričko groblje i crkva
■ Nezakcij
■ Monkodonja – gradina
■ Grad Vodnjan
■ Svetvinčenat
■ Grad Rovinj – stara jezgra
■ Bale – stara jezgra
■ Grad Poreč – stara jezgra i Eufrazijeva bazilika
■ Grad Labin – stara jezgra
■ Barban
■ Grad Pazin – stara jezgra i Kaštel
■ Beram i crkva sv. Marije na škriljinah
■ Grad Novigrad – stara jezgra (patricijska palača Rigo, ladanjska palača/samostan u Dajli)
■ Župna crkva sv. Pelagija i sv. Maksima, Kripta, Muzej Lapidarium, Ciborij biskupa Mauricija)
■ Vrsar – stara jezgra
■ Hum
■ Roč
■ Motovun
■ Grožnjan
■ Gračišće
■ Sv. Petar u Šumi
■ Žminj
■ Općina Raša – Raša najmlađi gradić Istre, hodočašće sv. Lucije i najviši vrh Labina
■ Jama Baredine – spomenik prirode (geomorfološki), Gedići
■ Premantura
■ Stara gradska jezgra Buja

8. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

• Trakošćan – park šuma, dvorac Trakošćan
• Dravska šuma u Varaždinu – park šuma
• Arboretum Opeka (Vinica) – spomenik parkovne arhitekture, arboretum
• Grad Varaždin – urbanistička cjelina povijesne jezgre, kompleks Starog grada, katedrala – crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, varaždinsko groblje, židovsko groblje, Varaždinski muzej
• Grad Lepoglava – crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, pavlinski samostan i župni dvor
• Varaždinske toplice, urbanistička cjelina i arheološki, Zavičajni muzej
• Grad Ludbreg – urbanistička i arheološka cjelina, dvorac Batthyany i župna crkva Sv. Trojstva, memorijalno područje židovskog groblja, zavičajna zbirka – etnografija, Zbirka sakralne umjetnosti
• Vinica – arheološki lokalitet Šincekova jama, župna crkva sv. Marka evanđelista, utvrda Stari grad, zdenac s kipom sv. Ivana Nepomuka, pranger – stup sramote
• Jalžabet – arheološka zona ťBistričakŤ – tumul, župna crkva sv. Elizabete i dvorac Somogy
• Gornji Martijanec – arheološka zona Pri gomil – tumul

9. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

■ Erdut – značajni krajobraz
■ Park oko dvorca u Bilju – spomenik parkovne kulture, park
■ Perivoj kralja Tomislava u Osijeku – spomenik parkovne arhitekture, park
■ Strossmayerov perivoj u Đakovu – spomenik parkovne arhitekture, park
■ Grad Osijek – Tvrđa, tvrđava, stara gradska jezgra (barok) i krunska utvrda, Europska avenija (secesija) i perivoji, župna crkva sv. Petra i Pavla (ťkatedralaŤ), groblje sv. Ane, Gajev trg, Dvorac Pejačević i mauzolej, rimska Mursa – arheološki lokalitet
■ Valpovo – kompleks perivoja i dvorca Normann-Prandau, kapelica Sv. Trojstva i Muzej grada Valpova, crkva sv. Mihaela, palača Gutmann, svetište sv. Ane u Bistrincima s kapelicom
■ Bilje – Dvorac, Princ Eugen Savojski
■ Darda – Dvorac, Esterhazy
■ Donji Miholjac – dvorac Prandau, kompleks perivoja i dvorac Hilleprand/Mailath, crkva sv. Mihaela, Spomenik cara Franje Josipa I (kipar Robert Frangeš Mihanović), kapelica sv. Stjepana, kapelica sv. Križa
■ Đakovo – Katedrala, biskupija, muzej J. J. Strossmayer, Mala crkva, Crkva Svih Svetih, Sjemenište i kurije, Ergela i pastuharna lipicanera, Štrbinci – arheološki lokalitet – rimska Certisa,
■ Erdut – Dvorac, Adamovich / Cseh, Srednjevjekovni grad
■ Kneževi Vinogradi – naselje
■ Kneževo – Dvorac, sjedište vlastelinstva Bilje
■ Martin – Romanička crkva iz XIII st. (jedina templarska crkva u Hrvatskoj)
■ Našice – Dvorac Pejačević, grob Dore Pejačević i groblje Pejačević, crkva sv. Antuna Padovanskog i samostan, crkva sv. Martina
■ Topolje, crkva sv. Petra i Pavla
■ 18. Općina Kneževi Vinogradi
■ Aljmaš – Svetište Gospe – Križni put, Dvorac i kurija, Adamovich
■ Draž – crkva Sv. Petra i Pavla
■ Korođ – Korođvar – utvrda
■ Tenje – Dvorac, Adamovich / Bartolović
■ Tikveš – Kompleks lovačkog dvorca

10. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

■ Šuma Kunjevci (Vinkovci) – park šuma
■ Spačva – značajni krajobraz
■ Bapska – crkva sv. Marije (romanika)
■ Cerna – crkva (srednji vijek)
■ Grad Ilok – crkva sv. Ivana Kapistrana, Uvrda, dvorac Odescalchi, tursko turbe i arheološko nalazište u kompleksu dvorca, Stari vinski podrumi
■ Lipovac – crkva sv. Luke – Lučica (gotička crkva, 14. st)
■ Novi Mikanovci – crkva sv. Bartola (kosi toran, 13. st)
■ Nuštar – Dvorac, Khuen-Belassy,
■ Šarengrad – Srednjevjekovna utvrda iz XV st.
■ Grad Vinkovci – stara gradska jezgra iz XVIII st., crkva sv. Euzebija i Poliona (srednji vijek), crkva sv. Ilije na Meraji, katoličko groblje (ban J. Šokčević, A. M. Reljković, J. Kozarac), park, Lenije i terme, arheološki park na Sopotu
■ Vučedol – arheološki lokalitet (vučedolska kultura)
■ Grad Vukovar – Dvorac Eltz (veliki i mali), Barokna jezgra, klasicizam (županija, poglavarstvo, policija, uprava bolnice, radnički dom), memorijalno groblje, spomen područje Ovčara, Gornji Grad, župna crkva sv. Filipa i Jakova, samostan i gimnazija, Pravoslavna crkva sv. Nikolaja, rodna kuća Lavoslava Ružičke, Spomenik svim žrtvama za slobodnu Hrvatsku (ušće Vuke u Dunav), Spomenik Blage Zadre – trpinjska cesta – groblje tenkova, arheološki lokaliteti – Virgrad, Zvjezdangrad, Alšan

11. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

■ Sovsko jezero (Slavonska Požega) – značajni krajobraz
■ Kaptol – dvorac Požeškog kaptola i Đakovačke Biskupije
■ Grad Kutjevo – dvorac Turković i cistercitski i vinski podrum iz 1232., barokna crkva Rođenja blažene djevice Marije
■ Grad Pakrac – dvorac Trenk, barokna crkva Uznesenja blažene djevice Marije
■ Grad Požega – stara gradska barokna jezgra, srednjevjekovni grad, katedrala sv. Terezije Avilske, biskupija, franjevačka crkva Sv. Duha i samostan, crkva sv. Lovre
■ Trenkovo – dvorac Trenk
■ Velika – srednjovjekovna tvrđava, gotička crkva, dvorac Janković/Burati
■ Pleternica/Kuzmica – kurija Hranilović/Kušević

12. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

■ Gajna (Oprisavci) – značajni krajobraz
■ Brodski Stupnik – vinski podrumi
■ Cernik – dvorac Marković/Kulmer
■ Ruščica – zoološki vrt Milec
■ Slavonski Brod – tvrđava, rodna kuća Ivane Brlić-Mažuranić, franjevačka crkva i samostan, galerija Ružić, ljetnikovac Brlić
■ Slavonski Kobaš – barokna crkva sv. Ivana Krstitelja
■ Stara Gradiška – Gradiška tvrđava
■ Vrpolje – spomen-galerija Ivana Meštrovića
■ Kapela sv. Marina Lovrića

13. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

■ Park i drvored u Bežancu – spomenik parkovne arhitekture, park
■ Park oko dvorca u Miljani – spomenik parkovne arhitekture, park
■ Grad Klanjec – povijesno-urbanistička cjelina
■ Grad Krapina – povijesno-urbanistička cjelina
■ Trški vrh – povijesno-ruralna cjelina
■ Kumrovec – povijesno ruralna cjelina
■ Muzej seljačkih buna, Samci, Gornja Stubica
■ Muzej ťStaro seloŤ Kumrovec
■ Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec
■ Dvor Veliki Tabor, Desinić
■ Muzej evolucije i nalazište pračovjeka ťHušnjakovoŤ

14. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

■ Rijeka Mura – značajni krajobraz
■ Perivoj Zrinski – (Čakovec) – spomenik parkovne arhitekture, park
■ Grad Čakovec – povijesno-urbana cjelina grada, franjevačka crkva sv. Nikole i samostan, Stari grad Zrinjskih, muzej Međimurja
■ Grad Mursko Središte – crkva sv. Marije Kraljice i sv. Ladislava skulpturna kompozicija 3 pila
■ Nedelište – župna crkva Sv. Trojstva
■ Štrigova – crkva sv. Jeronima

15. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

■ Odransko polje – značajni krajobraz
■ Strossmayerovo šetalište u Petrinji – spomenik parkovne arhitekture, park
■ Hrvatska Dubica – povijesna jezgra
■ Grad Hrvatska Kostajnica – urbanistička cjelina, franjevački samostan i crkva sv. Ante Padovanskog, kapela sv. Ane i groblje (arheološki lokalitet)
■ Općina Jasenovac – područje koncentracijskog logora Jasenovac, žup­na crkva sv. Nikole (Jasenovac), župna crkva sv. Antuna (Krapje)
■ Popovača – dvorac Erdödy, Trg grofova Erdödy
■ Grad Sisak – stara gradska jezgra (župna crkva sv. Marije Magdalene u Selima, kapela sv. Ivana Krstitelja (Stara Drenčina), kompleks kurije Keglević (Topolovac)
■ Općina Topusko – povijesna jezgra lječilišno kupališnog kompleksa Topusko, Topusko: arheološki ostaci u naselju Topusko, Park Opatovina, Molinarevo vrelo, župna crkva sv. Marije od Pohoda, parohijska crkva Jovana Preteče, ruševine cistercitske opatije

16. KARLOVAČKA ŽUPANIJA

■ Rijeka Slušnica (Slunjćica) kod Slunja – značajni krajobraz
■ Klek – značajni krajobraz
■ Grad Ogulin – frankopanski kaštel, Ivanina kuća (zavičaj bajki, ostavština I. B. Mažuranić),
■ Grad Karlovac – renesansna ťZvijezdaŤ, stari grad Dubovac, grad na 4 rijeke
■ Općina Vojnić – mlinice na vodotocima Petrove gore
■ Općina Cetingrad – vodotok rijeke Korane s mlinicama
■ Kamensko – Pavlinski samostan i crkva
■ Ozalj – stari grad Zrinskih i Frankopana
■ Dubovec – stari grad
■ Novigrad na Dobri – stari grad

17. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

■ Širinski otok (Pitomača) – značajni krajobraz
■ Kalnik – značajni krajobraz
■ Mikanovci – crkva (srednji vijek)
■ Grad Orahovica – Ružica – grad, Kurija, Mihalović, Hercegovac, Zavičajni muzej, manastir s crkvom sv. Nikole
■ Pitomača – Križnica – značajni krajobraz, kapela sv. Marina
■ Pitomača – Otranec – seoski turizam ťZlatni klasŤ /etno-zbirka/
■ Grad Slatina – Zavičajni muzej, Dvorac Drašković
■ Područje Pitomače – crkva sv. Vida, zvjezdarnica (Pitomača), vinski podrum ťVila AnčicaŤ (vinogorje), kapela sv. Martina (vinogorje),vidikovac (Radarski centar ťBilogoraŤ), crkva sv. Petra Apostola (Stari Gradac), crkva Presvetog Trojstva (Turnašica)
■ Područje Virovitice – Franjevački samostan, crkva sv. Roka, palača Pejačević, dvorac Pejačević, Gradski park, Gradsko groblje, Židovsko groblje, vidikovac /kapela Presvetog Trojstva/ (Milanovac)
■ Područje Suhopolja – crkva sv. Terezije Avilske, dvorac Janković, vinski podrum, crkva Kraljice Sv. Krunice (Cabuna), crkva sv. Ilije Proroka i mjesto Ukazanja (Gradina)
■ Područje Voćina – crkva Pohođenja Blažene Djevice Marije

18. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

■ Čambina (Repaš) – značajni krajobraz
■ Stari grad Veliki Kalnik (tvrđava), župna crkva sv. Brcka
■ Grad Križevci – kulturno-povijesna cjelina, crkva sv. Križa, Hrvatski dom, grkokatolička katedrala s biskupskim dvorom
■ Grad Koprivnica – kulturno-povijesna cjelina
■ Grad Đurđevac – stari grad Đurđevac
■ Gornja Glogovnica – župna crkva Uznesenja Marijina

19. BJELOVARSKO-BILOGORSKA

■ Grad Bjelovar – gradska jezgra, župna crkva sv. Terezije sa zgradom župnog dvora i arhivom
■ Grad Daruvar – gradska jezgra, dvorac Janković
■ Grad Čazma – Čazmanski kaptol, crkva sv. Marije Magdalene
■ Veliki Bastaji – stari grad Stupčanica
■ Đulovac – stari grad Dobra kuća
■ Podgarić – stari grad Garić
■ Donja Vrijeska – manastirska crkva sv. Ante

20. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

■ Anindol-Tepec (Samobor) – park šuma
■ Tepec-Palačnik i Stražnik (Samobor) – park šuma
■ Okolica Okić grada (Okić grad – Samobor) – značajan krajobraz
■ Područje Samobora – povijesna jezgra Grada Samobora
■ Stari grad Samobor
■ Dvor Podolje
■ Crkva sv. Mihalja
■ Velika Gorica – Gonja Lomica, povijesno-ruralna cjelina
■ Velika Gorica – rimsko naselje Andautonija (Ščitarjevo)
■ Zaprešić – Novi dvori bana Jelačića
■ Zaprešić – barokni dvorci: Januševac, Laduč, Lužnica Jakovlje i Oršićev u Gonjoj Bistri

21. GRAD ZAGREB

■ Park Maksimir – spomenik parkovne arhitekture, park
■ Park Ribnjak – spomenik parkovne arhitekture, park
■ Park Opatovina – spomenik parkovne arhitekture, park
■ Zrinjevac – spomenik parkovne arhitekture, park
■ Park na Trgu kralja Tomislava – spomenik parkovne arhitekture, park
■ Park na Trgu J. J. Strossmayera – spomenik parkovne arhitekture, park
■ GORNJI GRAD – povijesno-urbana cjelina (Kamenita vrata, Trg sv. Marka, Banski dvori, crkva sv. Marka, Hrvatski sabor, Ustavni sud RH, Stara gradska vijećnica, Hrvatski muzej naivne umjetnosti, crkva svetih Ćirila i Metoda, crkva svete Katarine, Klovićevi dvori, Dverce, Kula Lotrščak, Uspinjača, Strossmayerovo šetalište, Državni hidrometeorolški i geofizički zavod, Matoševa ulica, Hrvatski povijesni muzej, Hrvatski prirodoslovni muzej, Demetrova ulica, Atelijer – Muzeji Ivana Meštrovića, Narodni dom, Zlatna dvorana, Muzej grada Zagreba, Ilirski trg, Jurjevska ulica, Mesnička ulica, Radićeva ulica)
■ KAPTOL – povijesno-urbana cjelina (Bakačeva ulica, Katedrala, kazalište Komedija, Dolac, Crkva svete Marije, Skalinska ulica, Opatovina, Crkva svetog Franje Asiškog, Park Opatovina, Tkalčićeva ulica, Krvavi most, Spomenik Mariji Jurić Zagorki, Ribnjak, Stara Vlaška)
■ DONJI GRAD – povijesno-urbana cjelina (Trg bana Josipa Jelačića, Praška ulica, Trg Nikole Šubića Zrinskog, Arheološki muzej, HAZU, Trg Josipa Jurja Strossmayera, Moderna galerija, Matica hrvatska, Umjetnički paviljon, Trg Ante Starčevića, Botanički vrt, Državni arhiv, Trg braće Mažuranića, Etnografski muzej, Trg maršala Tita, Hrvatsko narodno kazališe, Zagrebačko sveučilište, Muzej za umjetnost i obrt, Muzej Mimara, Masarykova ulica, Trg Petra Preradovića – Cvjetni trg, crkva sv. Preobraženja, Oktogon, Ilica, Frankopanska ulica, Britanski trg, crkva svetog Blaža, Rudolfova vojarna, Petrinjska ulica, bazilika Srca Isusova
■ Zagreb – Zelena potkova
■ Širi centar grada – građevine: Memorijalna zbirka Miroslava i Bele Krleže, Gliptoteka, Trg hrvatskih velikana, Palača burze, Dom hrvatskih likovnih umjetnika (Džamija), crkva sv. Petra, groblje Mirogoj, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskoga, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Tehnički muzej

22. NACIONALNI PARKOVI I PARKOVI PRIRODE

■ Nacionalni park Brijuni
■ Nacionalni park Kornati
■ Nacionalni park Krka
■ Nacionalni park Mljet
■ Nacionalni park Paklenica
■ Nacionalni park Plitvička jezera
■ Nacionalni park Risnjak
■ Nacionalni park Sjeverni Velebit
■ Park prirode Biokovo
■ Park prirode Kopački rit
■ Park prirode Lastovsko otočje
■ Park prirode Lonjsko polje
■ Park prirode Medvednica
■ Park prirode Papuk
■ Park prirode Telašćica
■ Park prirode Učka
■ Park prirode Velebit
■ Park prirode Vransko jezero
■ Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje

Članak 4.

Turističko vođenje na područjima nacionalnih parkova i parkova prirode dopušteno je samo uz prethodno pribavljeno dopuštenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

Članak 5.

Turističko vođenje u muzejskim, galerijskim, crkvenim, samostanskim, etno i ostalim prostorima i zbirkama unutar kojih stručno vođenje obavljaju u njima zaposlene osobe može se obavljati samo uz dopuštenje osoba koje upravljaju tim prostorima odnosno zbirkama.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. listopada 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/40
Urbroj: 529-04-08-60
Zagreb, 26. lipnja 2008.

Ministar
Damir Bajs, v. r.